Det er tatt ut prosessvarsel mot samtlige kommuner for å avbryte eventuell foreldelse av kravet i påvente av utfallet av rettssak mellom staten og de nevnte folkekirkene.    

Siden utfallet av søksmålet også vil ha betydning for alle landets kommuner har KS Advokatene gjennomgått stevningen og tilsvaret. Staten oppsummerer tvistepunktene i tilsvaret slik:
«Saken gjelder størrelsen på saksøkernes statstilskudd for årene 2017, 2018 og 2019. Saksøkerne mener det ble fastsatt og utbetalt mindre tilskudd enn de har krav på. Dette skyldes ifølge saksøkerne at antallet personer som skulle vært tatt med i deres respektive tilskuddsgrunnlag er høyere enn det tilskuddsmyndigheten la til grunn i sine vedtak. Staten forstår det slik at saksøkerne mener feilen har oppstått fordi regelen om at tilskuddsgrunnlaget bare består av personer som «høyrer til» trossamfunnet har blitt anvendt feil, jf trossamfunnsloven § 19. Ved fastsettelsen av saksøkernes tilskudd er kravet om tilhørighet forstått og anvendt på samme måte som overfor hundrevis av andre norske trossamfunn, herunder Oslo katolske bispedømme som relativt nylig tapte et søksmål mot staten hvor det blant annet ble anført at statens forståelse av lovens krav om tilhørighet er feil».

Ikke rettslig bindende for kommunene

Utfallet av saken vil ikke formelt være rettslig bindende for kommunene, men da de rettslige grunnlagene for betalingsplikt er lik for stat og kommune vil utfallet av saken selvsagt ha stor betydning for vurdering av kommunenes betalingsforpliktelse. Dersom staten dømmes til å betale, vil tilsvarende krav bli reist mot kommunene.

KS Advokatene følger saken

KS Advokatene bisto kommunene i ovennevnte sak mot Oslo katolske bispedømme med å fremforhandle en avtale med den katolske kirke. Vi vil også følge denne saken for å vurdere hvorvidt det er grunn for å nærmere involvere oss i saken. Da staten vil ha samme interesse som kommunen med henhold til utfallet av saken, er det all grunn for å tro at staten også vil ivareta kommunens interesser på en tilstrekkelig god måte. Vi vil imidlertid holde oss orientert om saken.

Må bekrefte mottatt prosessvarsel

I forbindelse med mottatt prosessvarsel, må kommunene vedta forkynning av denne, som er en bekreftelse på mottatt prosessvarselet. Prosessvarselet har primært den rettsvirkning at en eventuell foreldelse avbrytes.

Brevet er datert 7. september 2020. Det er tatt ut stevning mot staten for Oslo tingrett den 16. juni 2020 med krav til betaling av tilskudd, og staten har inngitt tilsvar 14. september 2020.