Det partssammensatte utvalg har vurdert tilpasninger i arbeidslivet for eventuelt å kunne heve eller fjerne aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår ingen konkrete lovendringer, men drøfter ulike endringsmuligheter og hensyn som gjør seg gjeldende dersom aldersgrensen heves eller fjernes.

Utvalget har blant annet sett på de særlige rettighetene seniorer har til ekstra ferieuke og redusert arbeidstid, men har også vurdert behovet for andre endringer i arbeidsforholdet dersom aldersgrensen skal økes ytterligere.  Det er i utvalget ulikt syn på behovet for tilpasninger i regelverket dersom aldersgrensen skal heves.

Utvalget er ikke blitt bedt om å ta standpunkt til hvorvidt aldersgrensen for opphør av stillingsvernet i arbeidsmiljøloven skal heves ytterligere eller ikke. Utvalget har likevel valgt å uttale seg om dette.

Flertallet utelukker ikke at det på lang sikt kan bli aktuelt med ytterligere heving av aldersgrensen, men mener dette ikke er veien å gå nå. Flertallet viser blant annet til at det er naturlig å høste erfaring med endringen i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015 der den generelle aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år.

Videre viser flertallet til at 70 årsgrensen som gjelder i staten og de lavere særaldersgrensene i offentlig sektor ikke er vurdert med sikte på en heving. Flertallet mener det bør være en sammenheng her og at det er unaturlig å ytterligere heve den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, når disse ikke er vurdert.