Kronikken har stått på trykk i flere regional- og lokalaviser på vegne av følgende:
Stian Slotterøy Johnsen (Generalsekretær, Frivillighet Norge) Hans Christian Lillehagen (Generalsekretær, Extrastiftelsen) Åsne Havnelid (Administrerende direktør, Norsk Tipping) Vibeke Hammer Madsen (Administrerende direktør, Virke) Gunn Marit Helgesen (Styreleder, KS).

Hver dag bidrar frivillige til at alle som bor i Norge har en bedre hverdag, og stadig flere bidrar eller har lyst til å bidra.

I dag feirer vi FNs dag for frivillig arbeid, og ifølge helt ferske tall i Frivillighetsbarometeret har 67 prosent av oss bidratt med frivillig arbeid det siste året. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer nå 74 milliarder kroner, eller 150.000 årsverk. Dette er en økning på hele fem prosent siden i fjor. Dette er formidable tall, og vi kan trygt si at Norge stopper uten frivilligheten.

Den frivillige innsatsen i Norge bidrar til at de aller eldste av oss ikke er ensomme når en besøksvenn fra Røde Kors tar med seg hunden sin på besøk til en tidlig dement eldre herre som fortsatt bor hjemme. Den frivillige innsatsen bidrar til at den unge asylsøkeren kommer seg på trening i en gymsal i Vadsø hver uke fordi en ung trener ser verdien av at byens nye borgere inkluderes på håndballaget. Den frivillige innsatsen bidrar til at utsatt ungdom i Bergen har et aktivitetstilbud, til at rusavhengige i Tønsberg får tatt en dusj i Kirkens Bymisjons lokaler, til at den teaterinteresserte tenåringen kan dyrke sin hobby på Rykte - amatørteateret på Rykkinn i Bærum og til at den nylig rullestolavhengige mannen fortsatt kan fyre i peisen fordi frivillige fra Lions leverer ved til huset hans.

Dette og mange tusen andre små og store arbeidsoppgaver utføres hver dag, hver uke, hvert år av frivillige, og det gjør samfunnet vårt litt varmere, dag for dag. Verdien for den enkelte kan være avgjørende for et godt liv, - både for den som mottar hjelp, og for den frivillige selv - samtidig som innsatsen bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet, oppgaver som det offentlige ikke kan eller har ressurser til å utføre selv. For mange er det avgjørende å møte et medmenneske, som har tid til å se og lytte - en ressurs som i mange tilfeller er knapp i det offentlige hjelpeapparatet.

Nettopp derfor er det avgjørende at det offentlige legger til rette for atfrivilligheten kan fortsette å blomstre, vokse og utvikle seg. Men selv omfrivilligheten er avhengig av både offentlige midler og reguleringer, er det et ufravikelig prinsipp at vekst og utvikling må skje nedenfra. Det er ildsjeler, frivillige og organisasjonene selv som må utvikle nye prosjekter, nye modeller og nye former for frivillighet. Det må være de frivilliges kompetanse som avgjør hvilke aktiviteter som skal prioriteres og gjennomføres. Det må aldri bli en hvilepute for det offentlige at frivilligheten utfører oppgaver i velferdssamfunnet, på tross av det enorme bidraget som ligger i den frivillige innsatsen.

Særlig på områder som inkludering, helse og omsorg, er oppgavene i ferd med å vokse seg så store at det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal ruste velferdssamfunnet for å håndtere dem. Bare med den varslede økningen i eldrebefolkningen vil hver tredje av oss jobbe innenfor helse og omsorg i 2060 for å håndtere de økte omsorgsbehovene. Legger man til behovet for omsorg for funksjonshemmede og kronisk syke, og behovet for å inkludere innvandrere i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, sier det seg selv at ikke staten eller næringslivet kan gjøre jobben alene. Det gjør at samfunnet som helhet må tenke nytt, og frivilligheten har helt klart en avgjørende nøkkelposisjon for å løse en del slike oppgaver. Og frivilligheten vet hvordan. Men for å få det til er det avgjørende med mest mulig forutsigbare rammebetingelsene som legger til rette for frivilligheten.

Siden 1985 har 5. desember vært en internasjonal festdag for frivilligheten, og Norge er verdensledende i frivillighet. Frivillighet Norge, frivillig.no, ExtraStiftelsen, Norsk Tipping, KS og Virke skal i dag dele ut fem priser for å hylle noen av de mange som bidrar til dette. Vi gjør det fordi vi mener innsatsen de mange frivillige bidrar med hvert år har behov for både anerkjennelse og styrking, og vi ønsker å benytte anledningen til å sende en stor og uforbeholden takk til alle frivillige ildsjeler rundt om i landet, som hver eneste dag bidrar til å gjøre Norge til et rausere, varmere og mer inkluderende land.