Kronikken er signert KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Den sto på trykk i Dagens Næringsliv 9. juni 2018. 

Dagens regelverk er utdatert og KS mener tilbudet blir bedre hvis kommunene kan stille like krav til private og kommunale barnehager.

Vi mener det er bra at Kunnskapsdepartementet har begynt arbeidet med å se på reguleringen av private barnehager. De ferske rapportene fra Telemarksforskning og rådgivningsselskapet BDO danner grunnlag for regelverksendringer som styrker kommunenes mulighet for å utvikle en helhetlig utdannings- og oppvekstpolitikk til glede for alle barn og foreldre.

Private barnehager finansieres først og fremst gjennom kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Store gevinstuttak og oppbygging av betydelig egenkapital i private barnehager, spesielt i kjedebarnehagene, tyder på at offentlige midler og foreldrebetaling ikke kommer barna til gode. Rapporten fra BDO viser at eiere av private barnehager har sikret seg økonomisk gevinst som en konsekvens av markedssvikt i sektoren.

KS ønsker at kommunene kan stille krav til private barnehager for å sikre like betingelser for alle barnehager i kommunen. Private barnehager bidrar i stor grad til å løse kommunale oppgaver. Det er logisk at kommunene kan stille rimelige krav til de tjenestene vi tilbyr innbyggerne.

Kommunene ønsker å utvikle gode barnehager, men fordi de ikke kan stille like krav til private barnehager kan det ha ført til at barnehager ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener. Muligheten til å stille like krav for alle barnehager kan rette opp i markedssvikten det pekes på i rapportene hvor private barnehager i snitt har færre ansatte og lavere kompetanse i personalet. Hvis kommunene for eksempel får stille like krav til bemanning, åpningstider og prioritering av barn med rett til plass ved opptak vil kommunale og private barnehager fått likere rettigheter og plikter.

En offentlig finansiering som baserer seg på utgiftene i kommunale barnehager legger til rette for at dette kan gjennomføres uten økte statlige overføringer. Like krav gir et mer likeverdig tilbud mellom barnehager i samme kommune. Med balanse mellom rettigheter og plikter i private og kommunale barnehager reduseres mulighetene for urimelig høye gevinster. Dersom de private barnehagene ikke ønsker å følge slike lokale vilkår, må kommunen få mulighet til å redusere tilskuddet.

Kunnskapsministeren ønsker nå dialog med sektoren om funnene i de ulike rapportene for å endre regelverket. Han utelukker heller ikke å se på etableringsretten for barnehager. KS advarer mot en oppmykning av regler for godkjenning og tilsagn om tilskudd. Vi ønsker heller en utredning som ser på muligheten for tidsbegrenset godkjenning av barnehager. Det kan rette opp i noe av det som beskrives som markedssvikt i rapporten fra BDO. Det vil også gjøre kommunene bedre rustet til å møte befolkningsendringer og sikre en barnehagesektor som er tilpasset behovet for plasser. Det bør samtidig utredes om godkjenningene og tilsagn om tilskudd bør være tydeligere på hvilke vilkår som barnehagene skal oppfylle som for eksempel krav til bemanning, opptak og åpningstid.