Dette lederinnlegget sto på trykk i bilaget om digitalisering i offentlig sektor som ble distribuert med Aftenposten 26. september 2019. Lederen er signert Gunn Marit Helgesen.

Den demografiske utviklingen og økt bruk av teknologi i utviklingen av tjenester for innbyggerne, næringslivet og frivillig sektor er en god match. De fleste av disse tjenestene leveres i dag av norske kommuner og fylkeskommuner. Skal vi fortsette å tilby tjenester av høy kvalitet, må vi utnytte mulighetene teknologien gir oss enda bedre.

Vi må gjøre det i fellesskap og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for øvrig. KS er fornøyd med regjeringens strategi «Én digital offentlig sektor» som vi sammen lanserte i sommer. Strategien bygger videre på de gode erfaringene vi har med utviklingsarbeid der vi involveres tidlig i prosessen. Den legger også opp til styrket styring og samordning for en mer sammenhengende digital offentlig sektor.

Hvordan gjør vi det?

KS spiller en sentral rolle når det gjelder å samordne kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet, og vi representerer sektoren overfor staten. For å stimulere til felles kommunale utviklingsprosjekter har vi sammen med regjeringen og landets kommuner og fylkeskommuner etablert finansieringsordningen DigiFin. Ordningen legger til rette for raskere etablering av nye felles løsninger. Nasjonale løsninger under etablering tar høyde for lokale ulikheter, og sikrer bedre tjenester raskere enn man tidligere har fått til.

Et eksempel på dette er «DigiBarnevern» som blant annet gir dem som jobber i tjenesten nye verktøy. Det bidrar til et kvalitetsløft for brukere og pårørende, men gir også de ansatte en bedre og enklere hverdag. Prosjektet er et samarbeid mellom kommuner, KS og Bufdir og vi forventer å kunne lansere nye tjenester i 2021.

Et annet eksempel er «Digisos» som er et samarbeidsprosjekt med NAV. Prosjektet har blant annet gjort det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp på nav.no eller fra kommunens egne sider. Over 80 kommuner har tatt i bruk Digisos. Det betyr at halvparten av befolkningen har mulighet til å søke om sosialhjelp til alle døgnets tider. Tjenesten gjør også at unge med behov for hjelp, som ikke er vant til å oppsøke offentlige kontorer, raskere kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Digisos har redusert saksbehandlingstiden.

Ingen vei utenom

Befolkningen i Norge eldes. Innen 2050 vil nesten hver fjerde innbygger være 67 år eller eldre.  For å møte endringene i befolkningssammensetningen må kommunene og helsesektoren for øvrig jobbe annerledes, smartere og bedre sammen enn i dag. Som en del av arbeidet med «Én innbygger – én journal», jobbes det nå både med å forbedre samhandlingsløsningene i hele helsetjenesten og journalløsningene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet har fått navnet Akson, oppkalt etter den delen av nervecellen som leder signaler. På grunn av de endringene vi står overfor, er det nødvendig for kommunene at vi lykkes med dette viktige arbeidet.

Økt hastighet

Kommuner og fylkeskommuner, by som land, vil jobbe med bærekraftig utvikling av samfunnet i årene som kommer. For å få til dette vil kommunene invitere innbyggere og næringsliv tettere inn i arbeidet med utviklingen av tjenester og demokratiet. Teknologiutviklingen legger til rette for å kunne jobbe smartere, men det er gjennom kontinuerlig omstilling og endringsarbeid at resultatene kommer samfunnet til gode. Dette står kommunal sektor sterkere sammen om enn noen gang. Med forsterket samhandling med staten og næringslivet har jeg tro på at arbeidet vil skyte ytterligere fart i de kommende årene.