Av Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for Helse- og velferd i KS

En redigert versjon av dette svarinnlegget ble publisert i Aftenposten 23. august

Psykologforeningens Håkon Skard foreslår i Aftenposten 11.8 at staten skal finansiere psykologstillinger i kommunene. Utgangspunktet er at spesialisthelsetjenesten ikke har kapasitet til å ta imot alle som trenger hjelp. I forslaget ligger en klar forventning om at de nye statsfinansierte psykologene skal arbeide i nært samarbeid med fastlegene og dermed avlaste spesialisthelsetjenesten.

Psykologforeningens forslag er problematisk både når det gjelder prioriteringer og ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det bygger ikke opp under hvordan mange av kommunene selv mener de bør arbeide.

Det viktigste kommunene kan gjøre for innbyggernes psykiske helse er å ta ansvar for de brede forebyggende og helsefremmende oppgavene. I folkehelsearbeidet har psykologene i kommunene først og fremst en rolle når det gjelder å understøtte andre deler av det kommunale helsevesenet. Når psykologene samarbeider med, og jobber via andre tjenesteutøvere, øker kvaliteten og kompetansen om psykisk helsearbeid i hele kommunen. Dette gir den beste utnyttelsen av kompetansen psykologene besitter. KS har tidligere oppfattet at dette synet deles av Psykologforeningen. Noen steder vil det være rom for at psykologene kan arbeide mer direkte pasientrettet, men dette kan ikke være normen.

Psykologforeningen føyer seg inn i en lang rekke av aktører som mener det er nødvendig med en satsing på nettopp deres profesjon. Det er riktig at vi trenger flere psykologer. På samme måte trenger vi flere sykepleiere, vernepleiere, fastleger, fysioterapeuter, og mange andre grupper. Problemet er at mangelen på menneskelige ressurser bare vil bli større i årene som kommer. Kommune- og spesialisthelsetjenesten trenger en vekst i antall årsverk frem mot 2035 på 35 prosent, bare for å holde tilbudet på dagens nivå.

I den situasjonen er det ikke opplagt at enda flere oppgaver skal overføres til kommunene. Allerede er det kamp om psykologer mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og private aktører. Det blir ikke flere psykologer av Psykologforeningens forslag.

KS betviler på ingen måte at psykologenes kompetanse er viktig. Spørsmålet er hvordan vi kan få mest mulig ut av knappe ressurser. KS arbeider gjerne sammen med Psykologforeningen om hvordan kommunene bedre kan oppfylle lovkravet om tilgang til psykologkompetanse.