Kristin Clemet viser i en kronikk i aftenposten mandag 12. juni til at offentlig sektor utgjør 62 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge og at andelen aldri har vært høyere. Tallene hennes kan ikke referere seg til verdiskapingen i offentlig sektor som hadde vært naturlig, men gjelder trolig offentlige utgifter. Disse utgiftene utgjøres i stor grad av overføringer til private, som i hovedsak kjøper varer og tjenester fra andre private. I tillegg kjøper også stat og kommuner mye fra privat sektor.

At offentlig sektors utgifter målt som andel av fastlands-BNP er et lite opplysende tall illustreres av at husholdningenes utgifter er større enn offentlig sektors. Legger vi til ideelle organisasjoner, bedriftenes og utlendingers utgifter i Norge kommer vi svært langt over 100 prosent, kanskje nærmere 200 prosent av fastlands-BNP. 

Et mer relevant mål for offentlig sektors andel av økonomien er hvor mye deres verdiskaping står for sammenliknet med den totale verdiskapingen, altså BNP.  Verdiskapingen i offentlig sektor utgjorde i de fire siste kvartaler litt under 24,8 prosent av BNP Fastlands-Norge. Denne andelen nådde en topp i de fire første kvartalene av pandemien (2020/2021) med 26,4 prosent, og har ikke vært lavere siden 2015. I de siste seks årene (2016-2021) av de borgerlige regjeringene var andelen altså høyere enn «nå».

Figuren under viser den omtalte andelen (i prosent) verdiskapingen i offentlig sektor utgjør av fastlands-BNP. Andelen er et gjennomsnitt av de fire siste kvartaler og er angitt i prosent. Aftenposten tok ikke med figuren.

Bilde uten beskrivelse