Av: Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS.

Kronikken er publisert i magasinet Helseinnovasjon desember 2023.

Tørn har allerede vist seg å kunne bidra til å en smartere og mer effektiv organisering av kommunal helse- og omsorgstjeneste.Tørn har fått vind i seilene siden det først ble etablert som et KS-prosjekt og tiltak under Kompetanseløft 2025. I høst ble nemlig prosjektet utvidet til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. I dag teller Tørn over 100 kommuner. Og flere skal det bli.

Oppdraget – kontinuitet og kvalitet i tjenesten

Tørn gjør forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forsøkenes mål er å bidra til økt heltidskultur og økt andel ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Ønsket er å skape mer kontinuitet, kvalitet og kapasitet i tjenesten med ny organisering av arbeid og arbeidstid, og flere ansatte i heltidsstillinger.

Navnet Tørn kommer av det engelske ordet «turn» som betyr vending, vridning eller sving. For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste av kvalitet og effektivitet må det gjøres en vending av måten oppgavene løses på i dag.

I Tørn ser de blant annet på hvordan de kan utnytte den kompetansen de har, best mulig,. På denne måten får også mer tid til pasienten og de oppnår bedre flyt i arbeidshverdagen.  

Store gevinster

For å få til en effektiv og vellykket oppgavedeling, må kommunene se på hvordan oppgaver løses i dag og hva som ikke fungerer.

Flere kommuner melder nå om gevinster som følge av arbeidet:  

Ved Skavangertun sykehjem i Kongsberg kommune har Tørn erstattet endringsmotstand med en enorm endringsvilje.

Bodø kommune har også kommet langt i arbeidet. På Stadiontunet sykehjem og Sentrum hjemmetjeneste fordeler de arbeidsoppgavene og organiserer arbeidshverdagen på nye måter.

I Sandefjord kommune satses det på en endringsreise med større trygghet og forutsigbarhet – til det beste for ansatte og brukere i tjenesten. Her har de innført ny periodeplan med flere langvakter i helgene.

Over hele landet opplever kommunene mangel på folk til tjenestene sine. Derfor jobber kommunene med flere tiltak som kan påvirke balansen mellom samfunnets evne til å levere tjenester og befolkningens etterspørsel etter tjenester. Vi kan nevne samfunnsplanlegging og utvikling av gode lokalmiljø, tjenestinnovasjon og digitaliseringsaktiviteter som reduserer behovet for personellinnsats.  Alle er tiltak som vil bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i tillegg til Tørn.