Denne kronikken er skrevet av Annikken Kjær Haraldsen i KS Region Midt, og Bjørn Wiik som er leder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag. Kronikken har stått på trykk i Trønder-Avisa.                              

I fagfornyingsprosessen ønsker myndighetene et stort engasjement fra lærerprofesjonen. Kommunesektorens organisasjon (KS) og Utdanningsforbundets ønske og forventning er at skoleeierne, skolelederne og lærerne ser denne prosessen som en mulighet inn i det arbeidet som gjøres innenfor skole- og profesjonsutvikling. For å lykkes med dette vet vi at lærernes rolle, tillitsvalgtes rolle og ledelsens rolle er viktig. Partssamarbeidet er selve nøkkelen i dette utviklingsarbeidet.

OECD sier i sitt prosjekt Education 2030 at morgendagens utdanning må ta sikte på:

•Et bredere mål; for medborgerskap

•Fellesskap, forsterke den sosiale siden ved det å være menneske

•Å ta initiativ til endring på en ansvarlig og meningsfull måte

•Se hele mennesket! Dannelse som også inkluderer å vektlegge sosiale, emosjonelle sider av kompetansen, ikke bare den kognitive

Disse verdiene og målene vil vi også kjenne igjen i det arbeidet som nå igangsettes her i landet.

Nye verdier og prinsipper
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen av læreplanen, som erstatter tidligere Generell del av læreplanen, ble vedtatt av regjeringen 1. september i år. I denne er det fastslått hvilke verdier og prinsipper som skal styre norsk skole i framtida. Arbeidet med å fornye fagplanene har så vidt startet. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i tråd med den nye overordnede delen. Utdanningsdirektoratet leder arbeidet, men det legges opp til bred involvering i prosessene.

I overordnet del er opplæringens verdigrunnlag fastslått. I første del av planen presenteres de universelle verdiene som skal prege skolen framover.  Bl.a. er menneskeverdet, kulturelt mangfold, kritisk tenking og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, miljøbevissthet og demokrati og medvirkning viktige elementer i denne delen av planen.

I neste del av overordnet del av planen vektlegges prinsipper for læring, utvikling og danning. Sosial læring og kompetanse i tillegg til kompetanse i fagene. Selvsagt legges det også vekt på grunnleggende ferdigheter samt å lære å lære. Tre tverrfaglige temaer er viktige i denne delen: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling er temaer som skal vektlegges.

I siste del av overordnet del fastslås sentrale prinsipper for skolens praksis. Både inkluderende læringsmiljø, tilpasset opplæring, samarbeid skole og hjem, opplæring i lærebedrift og arbeidsliv og profesjonsfellesskap og skoleutvikling behandles her.

Godt i gang 
Arbeidet med læreplanene i fagene er i gang. I første runde har direktoratet mottatt over 1200 innspill. Det vil fortsatt være mulig å komme med innspill fram mot sommeren 2018. Direktoratet ønsker innspill, både hva gjelder fagenes innhold, hvordan overordnet del og verdigrunnlaget skal integreres i fagene og hvordan de tverrfaglige temaene skal innarbeides.

Dybdelæring er et sentralt begrep i dette arbeidet. I dette ligger en større vekt på å kunne anvende kunnskap til å vurdere hvordan, hvorfor og når denne kunnskapen kan brukes til å svare på spørsmål eller løse problemer.

Engasjement fra lærerprofesjonen
Både KS og Utdanningsforbundet vil prioritere dette arbeidet framover. Men viktigst er at lederne og lærerne i skolen er aktive i prosessen. Også stortingsflertallet pekte på behovet for tettere samarbeid med lærerprofesjonen, og at reformer i skolen må skje gjennom aktiv deltagelse fra profesjonen. Ledelse, tillitsvalgte og lærere må være sammen om profesjonsutvikling i skolen. God utdanningsledelse og gode medskapingsprosesser er nødvendig for å gi barn og unge et godt læringsmiljø preget av sosial vekst og faglig utvikling. God utdanningsledelse og gode medskapingsprosesser er også viktige forutsetninger for å utvikle skoleorganisasjonen som en viktig arena for de ansattes læring og profesjonelle utvikling.

Utdanningsforbundet sender i disse dager ut materiell som støtter arbeidet på den enkelte skole. KS følger arbeidet tett og har fagfornyelsen som tema på sine arenaer nasjonalt og regionalt.

Ønsker flere innspill
Utdanningsdirektoratet har egne sider om fagfornyelsen, der finner du informasjon om prosessen. Via nettsiden er det også mulig for alle å komme med innspill til det pågående arbeidet. Høsten 2018 vedtas de nye læreplanene og skolene forbereder innfasing i 2019. Fra august 2020 tas de nye læreplanene i bruk.

Det er både KS og Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag sitt ønske at flest mulig kommer med innspill i dette svært viktige arbeidet – hvordan ønsker vi at barna sin skoledag skal være i framtida? – intet mindre!