Av Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Samfunnsbedriftenes energidirektør Cecilie Bjelland anbefaler i et intervju i Nationen 21. oktober at en sektormyndighet – Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fortsatt skal ha et særunntak i loven som de facto setter kommunene på sidelinjen i planlegging av vindkraftutbygging. Det er KS og Kommune-Norge sterkt uenig i. Det er nettopp slik underminering av kommunenes samlede ansvar og myndighet som er med på å svekke tilliten og legitimiteten til planleggingsprosessene.

Vi er helt enige i at kraftproduksjon og strømleveranse, enten vindkraft eller vannkraft er energikilden, er et nasjonalt anliggende. Og vi er enige i at NVE er naturlig myndighetsorgan til å gi konsesjon for utbygging av anlegg for energiproduksjon med hjemmel i energiloven. Men det følger ikke av det at NVE også bør styre prosessene i den enkelte kommune rundt arealdisponeringen til slike anlegg. Både forsvarsanlegg og vegutbygging er åpenbart av nasjonal betydning. Like fullt håndteres arealplanleggingen av slike anlegg gjennom lokale prosesser, i medhold av plan- og bygningsloven.  Og det er gode grunner til det.  Kommunene er ikke en sektormyndighet. De har mandat fra befolkningen i valg til å avveie de ulike interessemotsetninger i samfunnsplanleggingen, uavhengig av spesielle enkeltsektorer. Det er heller ikke spesielt tillitvekkende at NVE med loven i hånd kan overkjøre kommunale vedtak om for eksempel støybegrensende tiltak i vindkraftutbygging.    

Og om da staten skulle mene at lokale interesser får uforholdsmessig stor betydning når kommunene vedtar en kommuneplan (arealdel) eller kommunedelplan, mangler ikke staten instrumenter for å gripe inn.  Retten til innsigelse ligger der. I siste instans vil konfliktsaker som ikke løses gjennom mekling bli avgjort av departementet, det vil si staten. Klagebehandling på et kommunalt vedtak er også i siste instans et statlig spørsmål.

I artikkelen vises til et ordføreropprop som nå støttes av små og store kommuner, og av ordførere med bakgrunn i både regjeringspartier og opposisjonspartier. Oppropet anbefaler Stortinget å gjeninnføre kommunene som planmyndighet også for vindkraftanlegg. Dette er helt i tråd også med vedtak i KS' landsting i februar i år, Kommune-Norges største vedtaksorgan i denne kommunestyreperioden. Det vedtaket ble forøvrig også støttet av delegatene til Landstinget fra daværende KS Bedrift, nå Samfunnsbedriftene.

Lenkeblokk Icon Les flere saker om vindkraftutbygginger på KS' nettsider