LUP

Lenkeblokk Icon Les mer

Av Ole Erik Almlid, adm. dir NHO, Gunn Marit Helgesen, styreleder KS, Ingebjørg Harto, daglig leder LUP

Kronikken ble publisert i Kommunal rapport 27. september 2023.

Norske kommuner og andre offentlige myndigheter kjøper varer og tjenester for 740 milliarder kroner i året. Med så store beløp følger også et stort ansvar for å få de beste løsningene. I dag er bare 3 prosent av anskaffelsene innovative.

740 milliarder kroner innebærer en enorm innkjøpsmuskel. Politikere som bruker denne innkjøpsmuskelen strategisk og tar sitt innkjøpsansvar på alvor, vil bidra til sterkere lokalsamfunn med bedre løsninger for innbyggerne sine.

Vi oppfordrer nye lokalt folkevalgte til å bruke innkjøpsmuskelen til å levere bedre tjenester og skape lokal næringsvekst over hele landet.

For Norge trenger nye og bedre løsninger. Mer ekstremvær og økende demografiske utfordringer er to årsaker til det. Prislappen på vedlikehold av norske veier anslås til 3200 milliarder. Det trengs mer enn 300 milliarder i investeringer i vann og avløp. I helsesektoren mangler vi nesten 16 000 mennesker. Og vi er fortsatt langt unna å nå klimamålene.

Men – det er et mulighetsrom vi kan utnytte, om vi handler raskt. Innovative offentlige anskaffelser kan høres noe diffust ut, men er et viktig verktøy som kan bidra til bedre løsninger og bærekraft på alle offentlige ansvarsområder, fra helse og omsorg, til klima, vann, avløp og veiprosjekter. Innovative anskaffelser bidrar også til lokal næringsvekst.

Likevel, av 740 milliarder til offentlige anskaffelser i 2022 var kun 3 prosent innovative.

Innovasjon i offentlige innkjøp handler blant annet om å utfordre markedet. Ta utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Trondheim som eksempel. For å senke kostnadene og miljøavtrykket, utfordret Statens vegvesen markedet til å finne en bedre løsning for sveising av bruelementer. Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt har de fått utviklet teknologi som kan gi besparelser på over 1 milliard kroner og samtidig redusere klimautslippene med 50-90 prosent, når Bjørnafjordbrua skal monteres.

Dette viser kraften i hva som kan skje når det offentlige tør å utfordre markedet og la det vise hva det kan få til. Men utfordringene må være tydelige og ambisiøse.

740 milliarder til offentlige anskaffelser i året er mye. Altfor mye til at vi bare kan gjøre ting som før. Offentlige anskaffelser må bidra til mer innovasjon, økt bærekraft og næringsvekst. Offentlige behov må brukes til bedre og mer kostnadseffektive løsninger for brukerne og ansatte.

Gjennom en anskaffelse initiert av Haukeland Universitetsykehus har Retrams, et lite selskap innen lager og logistikktjenester, utviklet en scanningteknologi som gir bedre oversikt i steriliseringsprosessen av kirurgisk utstyr.

Løsningen ble utviklet etter dialog med markedet, hvor leverandøren fikk presentere en idé og nærmest flyttet inn på sykehuset for å utvikle løsningen. Sykehuset vet nå til enhver tid hvor hvert enkelt instrument er, kan planlegge operasjoner med større forutsigbarhet og sparer tid og ressurser.

Den lille Florø-bedriften Retrams har på sin side opplevd betydelig vekst og er nå i ferd med å utvide virksomheten ved å tilby tjenester til helseforetak over hele landet. Som igjen gir mer skattepenger til kommunen og regionen der eventyret startet. Teknologien er også ansett som interessant for andre områder enn sykehus, både nasjonalt og internasjonalt, og kan være starten på et eksporteventyr.

En utfordring for kommune-Norge som blir stadig tydeligere er forekomsten av styrtregn. Store vannmengder fører til ødeleggelser og det er behov for nye løsninger. Bærum kommune var tidlig ute med å se på muligheter for å bytte ut rør eller grave nye grøfter. Men etter markedsdialog innså de behovet for andre løsninger.

Med finansiering og risikoavlastning fra Innovasjon Norge inngikk kommunen et innovasjonspartnerskap med flere leverandører for å utvikle en skybruddsplan, som gir muligheter for å håndtere overvann etter styrtregn på en helhetlig og tverrfaglig måte, med mindre klimaavtrykk og mer verdi for hver krone brukt.

Bærum kommune våget å tenke annerledes, den tok en risiko, og det ga resultater. Men uten markedsdialog, samarbeid mellom flere parter og risikoavlastningsmidler ville denne løsningen ikke blitt utviklet.

Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv. For å få til mer innovasjon er offentlige innkjøpere og leverandørene deres avhengige av en tydelig, målrettet og konkret politikk med tilhørende finansierings- og styringsmidler.

Å sette ambisiøse mål for å øke andelen innovative anskaffelser vil være en god start.