Dette innlegget av styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, ble publisert av Utdanningsnytt 5. mai.

Tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge er en langvarig jobb som krever samarbeid med både kommuner, stat, lærere og deres organisasjoner.

KS har vedtatt 16 tiltak under overskriftene «bygge sterkere lag rundt barn og unge», «flere kvalifiserte ansatte» og «ledelse og arbeidsmiljø». Flere av tiltakene tar sikte på å lette arbeidsbelastningen og bedre arbeidsmiljøet for lærere.

KS, kommuner og fylkeskommuner er opptatt av å gi barn og unge gode oppvekstvillkår på tvers av sektorer og tjenesteområder. Det krever tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats. Derfor er det et hovedtiltak at KS vil be regjeringen om en helhetlig gjennomgang av ansvar og oppgaver i barnehage, skole og andre tjenester for barn og unge. Målet er å bygge et sterkere lag rundt elevene og å finne en god oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper, slik at alle får brukt sin kompetanse best mulig. Det er viktig at lærere får tid til å være lærere, mens andre yrkesgrupper ivaretar andre behov: Psykisk og fysisk helsehjelp, barnevern og annet.

Vi har fått innspill fra lærerorganisasjoner og andre fagforbund. Og ett av tiltakene er at KS vil ta initiativ til et utvidet partsamarbeid. Vi vil at ansattes organisasjoner skal involveres mer i arbeidet med å utvikle kvaliteten og arbeidsmiljøet i skoler, barnehager og andre tjenester for barn og unge. Dette er en ny form for utviklingssamarbeid mellom ledelsen og ansatte.

Nedgangen i søkere til lærerutdanningen er bekymringsfull, fordi kvalifiserte lærere er avgjørende for å sikre alle en god utdanning. Derfor er det behov for nye tiltak for å styrke rekrutteringen. Samtidig må alle parter bidra til å framheve de positive sidene ved læreryrket. De aller fleste lærere trives godt og blir værende i yrket over tid.

Dette er noen tiltak KS vil prioritere framover:

  • Være en pådriver for å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet, og foreslå flere fleksible og arbeidsplassbaserte utdanningstilbud som er tilpasset voksne.
  • Bidra til å redusere rapporteringskrav og administrativt arbeid både for lærere og skoleledere.
  • Dele kunnskap om gode modeller for å redusere omfanget av ukvalifiserte ansatte.
  • Bidra til å utvikle og dele kunnskap om gode verktøy for å begrense og stanse vold og trusler mot ansatte.

Vi vil også samarbeide med partene om gode modeller for mentorordninger og annet for å lette overgangen mellom utdanning og yrke, og om nye karriereveier i skolen.

KS og kommunene, og lærerne og deres organisasjoner, har en sterk felles interesse i å skape en god skole for barn og unge. Vi er enige om at kvalifiserte lærere, skoleledere og andre ansatte er avgjørende for å lykkes med det. 

Lønn er selvsagt én faktor for å rekruttere og beholde kompetente lærere. Det er tema i lønnsoppgjørene, og i år er partene blitt enige om et lønnsløft for alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Men det langsiktige arbeidet med rekruttering og utvikling av skolen handler om mye mer enn lønn. Det gjør vi gjennom godt partssamarbeid og dialog med nasjonale myndigheter.

Se saken i hovedstyret