Tilsvaret sto på trykk 16. mai i Gudbrandsdølen Dagningen og er skrevet av Trond Lesjø, regiondirektør Hedmark og Oppland i KS. 

GD har den siste tiden hatt flere oppslag om arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Senest forrige uke hadde avisen en leder der KS ble oppfordret til å sørge for at gode anskaffelsesregler kommer på plass.

Alvorligheten i og omfanget av arbeidslivskriminalitet viser hvor viktig det er at statlige etater, kommuner, fylkeskommuner og privat næringsliv sammen forsøker å motvirke denne typen kriminalitet og jobber målrettet for å komme den til livs.

Kommunesektoren berøres direkte. Først og fremst fordi vi er en samfunnsaktør som risikerer redusert skatteinngang og fordi vi er ansvarlig for mulige sosialhjelpstiltak til dem som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Det er likevel ikke i de kommunale virksomhetene at det foregår arbeidslivskriminalitet slik den er blitt beskrevet i GD.

Men, kommunesektoren utfordres og har selvsagt et ansvar for å motvirke kriminalitet gjennom rollen som offentlig innkjøper. Samtidig understreker KS at det leverandørenes hovedansvar å sørge for gode nok lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte, samt innrette sin virksomhet i tråd med de til enhver tid gjeldene regler.  

I anskaffelsesregelverket er det de siste årene innført tydelige krav til offentlige innkjøpere. Disse endringene har KS støttet. Det er kommuner og fylkeskommuner som selv må sørge for at seriøsitetskravene følges opp i den enkelte anskaffelsen. KS bidrar inn i ulike samarbeid, informerer og driver opplæring av sine medlemmer på dette området.

KS deltar i de nasjonale samarbeidende for å motvirke arbeidslivskriminalitet som:

  • Treparts bransjeprogram innen renhold og uteliv og observatør i bransjeprogram for bygg- og anlegg (er en del av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet)
  • Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ – der det foregår en del arbeid i vår region
  • I samarbeid med Difi, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet, utarbeidet felles seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygge- og anleggskontrakter
  • Samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Difi og Arbeidstilsynet om utarbeidelse av veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • Samarbeid om utvikling av utdanning og forskning om offentlige anskaffelser 
  • Samarbeid om seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser i byggenæringen

I tillegg har KS Advokatene i flere år drevet Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser som også omhandler temaet arbeidslivskriminalitet. KS har også i samarbeid med Transparency Int Norge utviklet en veileder i antikorrupsjon; «Beskytt kommunen!».

Mange kommuner og fylkeskommuner har vedtatt krav til sine leverandører som skal hindre arbeidslivskriminalitet. I praksis begrenses blant annet antallet underleverandører, og det stilles krav til bruk av lærlinger. Skien kommune innførte en slik modell i 2014, mens Sel kommune og andre kommuner i vår region har vedtatt tilsvarende i den siste tida.

KS mener det er viktig at det offentlige benytter sin innkjøpsmakt til å fremme et seriøst arbeidsliv. Men, oppfølgingsansvaret som hviler på kommuner og fylkeskommuner er krevende, og det offentliges plikter på området må være håndterbare og ikke bli for omfattende og ressurskrevende. Grensene for innkjøperes kontrollplikt må utredes og klargjøres bedre. Innkjøperne er ikke etterforskere. Vi ser at andre offentlige kontrollinstanser som politiet, arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV fungerer bedrer og bedre, ikke minst samarbeidet mellom dem. KS mener at dette er positivt og ønsker videre samarbeid velkommen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.