Dette tilsvaret fra styrelder Bjørn Arild Gram i KS står på trykk i Utdanningsnytt.no 17. desember.

 

Så langt har vi hatt ett godt samarbeid mellom partene om løsninger på dette, og det vil KS fortsette å bidra til.  

 

Handal tar i innlegget opp viktige, felles utfordringer både på kort og lang sikt; nemlig hvordan vi skal ta godt vare på lærere under pandemien og sikrer et godt rekrutteringsgrunnlag til læreryrket for fremtiden. Dessverre fremsettes det også en del påstander som gir et helt misvisende bilde både av kommunene og KS.   

Lenkeblokk Icon Les Steffen Handals innlegg her

Handal vet at KS på hvert eneste møte med regjeringen har tatt opp kommunesektorens behov for kompensasjon av ekstrautgifter under pandemien, slik at de kan sørge for nødvendig renhold, nok vikarer og andre smitteverntiltak. Utdanningsforbundet må være kjent med at KS og regjeringens arbeidsgruppe i oktober la frem en rapport som viste at kommunesektorens utgifter så langt hadde vært 14 milliarder kroner. Etter stengningen har kommunene brukt ca. 800 millioner kroner til vikarer, renhold og andre smitteverntiltak i skoler og barnehager. Vi synes det er rart om ingen har merket noe til dette.  

 

Men KS har også gjentatte ganger påpekt at kommunene fortsatt opplever økonomisk usikkerhet, fordi den nasjonale beregningen av kompensasjon ikke nødvendigvis dekker den enkelte kommunes utgifter. For eksempel fikk om lag halvparten av kommunene ikke dekket sine faktiske utgifter til bortfall av foreldreinntekter i barnehage og SFO, fordi fordelingen ikke var treffsikker nok. Mange kommuner står i utgangspunktet i en krevende økonomisk situasjon, og pandemien kommer på toppen. Vi håper Utdanningsforbundet kan stå sammen med KS om å bidra til bedre rammer for kommunesektoren slik at de både kan dekke ekstrautgifter til pandemien og sikre en god skole, fremfor å skylde på lokale folkevalgte som står overfor svært vanskelige valg.  

 

Vi må så langt som mulig holde skoler og barnehager åpne under pandemien. Dette er avgjørende for å ivareta retten til opplæring og sosial utvikling for alle barn, men særlig for utsatte barn og unge. KS har likevel vært en pådriver for at vi må kunne tilpasse tilbudet i skoler og barnehager slik at vi også sikrer godt smittevern og tar godt vare på ansatte. KS fremmet for eksempel forslag om utvidet mulighet for noe hjemmeundervisning i kombinasjon med skoleundervisning også på gult smittevernnivå. KS mener at vi må ta vare på de ansatte, dersom vi skal klare å ivareta barn og unge. En enklere skolehverdag med mindre trengsel, smitterisiko og stress vil gjøre det mulig å holde skoler og barnehager åpne over tid. Nå har regjeringen kommet innspillet til KS i møte i form av et høringsforslag. Det er bra at vi står sammen med Utdanningsforbundet om å forsvare dette. 

Handal påstår at lærere ikke får betalt for overtid. Det er selvsagt feil. Lærere skal få betalt for ekstra undervisningstimer, og vi ser av kommunesektorens innrapporterte utgifter at dette også gjøres. Noe annet ville vært brudd på tariffavtalen.  

 

KS jobber sammen med både Utdanningsforbundet og andre parter om å styrke rekrutteringen av lærere. Vi diskuterer hvordan studenter i større grad kan avlaste lærere under pandemien. Vi jobber både for å få flere til å søke lærerutdanning, gi bedre oppfølging til nyutdannede og nytilsatte og for å gjøre det attraktivt å være lærer gjennom hele karriereløpet. Vi er enige om å sikre flere lærere med godkjent utdanning, og skal jobbe videre sammen om dette i tråd med protokollen vi nettopp har signert for årets oppgjør.  

 

Gjennom krisen har det norske partsamarbeidet i stor grad vist sin styrke, gjennom evne til samarbeid om løsninger i en svært krevende situasjon. Vi er ikke vært enige om alt, men vi er enige om det viktigste; å sikre barns opplæringstilbud og ta vare på de ansatte.  Det siste vi trenger i en krise, er å bruke energi på ubegrunnede påstander og svarteperspill mellom parter som har et felles ansvar. KS håper det gode samarbeidet mellom partene kan fortsette, til beste for både elever og ansatte i skolen.