Av arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, KS

I Klassekampens ellers utmerkete reportasje 9. februar om deltidskulturen i norske kommuner, er ingressen formet som et krav fra landet største kommuner til KS, og det følger med en undersak med den litt merkelige tittelen: «KS ønsker ikke å forplikte seg».

Det fremgår ikke av artikkelen hva det er KS ikke vil forplikte seg til, men til sammen kan det lett skapes et inntrykk av at KS ikke er spesielt opptatt av å redusere deltidsbruken i norske kommuner. Det er svært langt fra sannheten.

KS har lenge vært opptatt av at kommunesektoren preges av en uheldig deltidskultur. Den er uheldig, både for kvaliteten på tjenestene, ikke minst brukernes behov for forutsigbarhet og kontinuitet, og fordi det er viktig for den enkelte ansatte å ha gode muligheter for inntekts- og kompetanseutvikling og trygge framtidige pensjonsrettigheter. Ikke minst er deltidskultur uheldig fordi mye deltid og små stillingsbrøker er lite attraktivt for unge og nyutdannede. Og kommunene er opptatt nettopp av å være attraktive arbeidsgivere for framtidas arbeidstakere.

Derfor tok KS for fem år siden initiativ overfor de ansattes organisasjoner for at vi sammen skal arbeide for å endre en deltidskultur til en heltidskultur. Sammen og på hver vår kant forpliktet vi oss gjennom erklæringen «Det store heltidsvalget» til å arbeide for at heltid skal være regelen og deltid unntaket, også i kommunesektoren.

Siden er erklæringen fornyet, og det har vært arbeidet mye og godt både fra organisasjonene sentralt og lokalt. Men vi kan aldri skrive oss bort fra det faktum at endringene først og fremst må skje ute i den enkelte kommune. Å endre en kultur er ikke gjort over natta, det krever sterk og uttalt vilje fra politisk hold, tydelige forventninger til den administrative ledelsen, og godt samarbeid mellom ledelse og ansatte. Og resultatene ser vi i en rekke kommuner. Senest to dager før Klassekampens oppslag, viste NRK en reportasje fra Bodø, der 37 deltidsstillinger innenfor pleie og omsorg var gjort om til heltidsstillinger, og mange flere hadde fått økt sin stillingsbrøk. Lignende historier kan fortelles fra en rekke kommuner rundt i landet.

Ingen skal tvile på at KS ønsker å forplikte seg til å fortsette dette arbeidet, og naturligvis vil vi følge opp denne problemstillingen i våre konsultasjonsmøter med regjeringen. Men det må ikke flytte oppmerksomheten fra det aller viktigste: At politisk og administrativ ledelse og lokalt tillitsvalgte i kommunen møtes i et tett, konstruktivt og forpliktende samarbeid for å få til nødvendige endringer.