De som jobber i kommunesektoren må løse oppgavene på nye måter. De må tenke nytt rundt organisering av måten de jobber på

Bjørn Arild Gram

Dette innlegget av styreleder Bjørn Arild Gram stod på trykk på nettstedet Utdanningogjobb.no den 27. juni 2020. 

Konstante endringer, krav fra innbyggerne og komplekse utfordringer åpner opp for ny organisering av arbeidet, og ikke minst behov for mennesker med helt andre egenskaper og utdanninger. Fremtidens medarbeidere spiller en svært viktig rolle i fornyelsen av offentlig sektor. Kommunene trenger sterke kompetansemiljøer og flinke folk som våger å tenke nytt og er innstilt på å lære gjennom hele arbeidslivet.

Yrker endrer seg

De som jobber i kommunesektoren må løse oppgavene på nye måter. De må tenke nytt rundt organisering av måten de jobber på, bruke det nyeste innen teknologi og digitalisere tjenester i et stadig økende tempo. Evnen til å ta i bruk ny teknologi er den faktoren som i størst grad fremmer innovative løsninger – både i kommuner og fylkeskommuner. Innføring av ny teknologi vil i de fleste tilfeller også føre til endringer i arbeidsrutiner, organisering og måten oppgaver fordeles på – både i tradisjonelle yrker og i de «nye» jobbene.
Kommunene vektlegger selv at de har behov for folk med digital kompetanse, evne til å lære, samarbeidskompetanse og bygge nettverk.

Tverrfaglighet er et stikkord i kommunenes møte med store samfunnsutfordringer. Fremtidsnavigatør i Ålesund kommune, Anne-Lise Sagen Major, sier det på denne måten:
- Det skjer magiske ting når personer med ulik bakgrunn jobber sammen om å løse konkrete behov. Skal vi klare å tilfredsstille behovene som fellessamfunnet har, må vi se forbi egne mandat og budsjetter og vi må til og med kunne si tydelig fra om vi mener reglene må endres. 

Samfunnskritisk, komplekst og trygt

Vi tror nok dessverre også at Anne-Lise Sagen Major har rett når hun sier at mange har fordommer mot det å jobbe i en kommune. Heldigvis tror både Sagen Major og KS at Kommune-Norge er på god vei til å slå i hjel mange av fordommene. For som hun sier: Er det ett sted hvor det ligger til rette for å jobbe med tjenesteinnovasjon og prosessinnovasjon, som blant annet en framtidsnavigatør gjør, så er det nettopp i kommunene.

Kommunesektorens oppgaver har blitt flere og mer komplekse de siste årene. I realiteten har kommunen ansvaret for tjenester som følger oss gjennom hele livet - fra fødsel til død. Helsestasjon, barnehage, skole, fritidsklubb, lege- tjenester – lista over kommunenes ansvar er lang. Samtidig stiller befolkningen stadig større krav til tjenestene de mottar blant annet innen oppvekst, helse og omsor, og lokale klima- og miljøtiltak: De skal være lett tilgjengelige, utformes på en klimamessig-, sosial- og økonomisk bærekraftig måte, og ta hensyn til behov som endrer seg hele tiden.
På toppen av det hele opplever kommunene i økende grad å bli påvirket av internasjonale utfordringer og strategier som 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og EUs Green Deal. Disse utfordringene kan ikke løses ved å gjøre mer av det samme.

Jobbe på tvers og sammen

Gyrid Anne Mangersnes jobber som programleder for bærekraft i Asker. Hun sier at å jobbe med bærekraftig utvikling er utrolig komplekst.
- Skal vi klare å nå bærekraftsmålene må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Vi trenger samarbeidskompetanse for å klare å mobilisere innbyggere, frivilligheten, næringsliv og akademia til å jobbe sammen om bærekraftig utvikling. Som samfunn står vi overfor komplekse utfordringer som ikke kan løses innen- for tradisjonelle måter å organisere på. Samtidig er vi midt i en teknologisk revolusjon som gir oss mulighet til å løse ting på nye måter.
Kommunene forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, både i form av kompetanse og penger, og de har ansvar for å lede an i den komplekse problemløsningen. Dette gir både de som skal fylle framtidens kommunale arbeidsplasser og kommunesektoren enorme muligheter.
KS tror framtidsnavigatør i Ålesund kommune, Anne-Lise Sagen Major, har helt rett når hun sier at kommunene trenger folk med evne og vilje til å ta tak i komplekse problemstillinger og som ønsker å skape gode løsninger som gir merverdi for innbyggerne.

Lenkeblokk Icon Les også artikkelen her: