Innlegget er publisert i magasinet Digitalisering blant annet distribuert ved Aftenposten.

Av avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner 

Det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om at digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene. Kommunene trengeroversikt over hva som finnes, og hva det er viktigst å innføre først og hva som gir reelle gevinster for innbygger og for helsepersonell. Derfor har KS i samarbeid med kommunene pekt ut fem satsingsområder for e-helse de neste tre til fem årene.

Bedre samhandling

For det første har vi behov for bedre samhandling mellom helsepersonell og med innbygger. Digital samhandling forutsetter at vi etablerer digitale tjenester og plattformer som knytter hele helse-Norge sammen.

Samarbeid om digitale fellesløsninger

I tillegg er kommunene opptatt av å samarbeid om flere digitale fellesløsninger, spesielt for å dele ressurser og kompetanse. Det reduserer ressursbehovet lokalt, gir stordriftsfordeler og styrker og samordner leverandørdialogen. Helseplattformen, KS FIKS og Felles kommunal journal er initiativ som legger til rette for digitale fellesløsninger i kommunal sektor.

Legemiddelområdet

To av fem avvik i kommunen er knyttet til legemiddelfeil. Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å sikre riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten. Kjernejournal og Pasientens legemiddelliste er løsninger som vil bidra til økt kvalitet i behandling og oppfølging av innbygger.

Digitalisering av innbyggertjenester

Innbygger skal ha sikker og enkel tilgang til egen helseinformasjon og kunne samhandle trygt og sikkert med helsepersonell. DigiHelsestasjon, der innbyggerne kan finne nærmeste helsestasjon og booke time direkte, er et eksempel på sånne tjenester.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Sist, men ikke minst, er velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging et viktig satsningsområde med digitale løsninger for å følge opp innbyggere hjemme.

Kostnader og gevinster

Digitalisering bidrar til å øke omsorgskapasiteten og kvaliteten på tjenestene. Like fullt kan det være vanskelig for enkelte kommuner å investere i tiltak i stramme økonomiske tider. Kostnader og gevinster fordeler seg ofte ulikt mellom aktørene, og inntrer til ulik tid. Det krever samarbeid mellom kommune og stat, innbyggere, frivillige og næringsliv.

Vi i kommunal sektor vil jobbe enda tettere med statlige myndigheter, næringslivet og ikke minst innbyggerne for å løse utfordringene. Omstillingsevnen i Norge er stor, og det er viktig i møte med fremtidens demografiske utfordringer.