Innlegget er signert Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir og stod på trykk i Kommunal Rapport 11. desember.

Universell utforming handler om å gjøre bygg, anlegg, transportsystemer, digitale løsninger og tjenester tilgjengelige for alle. Kommunene må være den drivende kraften i arbeidet, og gode samarbeidsarenaer kan gjøre visjonen til virkelighet. Det handler om like muligheter. Som nasjon er vi forpliktet av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner til å arbeide for et universelt utformet og bærekraftig samfunn.

Deltakelse og likestilling er viktig gjennom hele livet. Kommunen har et sentralt ansvar: Barn skal ha mulighet til å gå på nærskolen, voksne skal komme seg til og fra jobb og eldre skal delta og bo lengst mulig hjemme.

Gode og inkluderende lokalsamfunn kommer ikke av seg selv. Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming krever derfor tverrgående og samordnet innsats fra stat og kommune. KS, kommunesektoren og Bufdir jobber sammen for å utvide kunnskapsgrunnlaget for universell utforming og styrke nettverksarbeidet i kommunene.

Kommunene kan og vil lykkes i arbeidet med universell utforming. Men de bør kartlegge forholdene og dra nytte av andres erfaringer.  Selv om mange sitter alene i sin kommune, ser vi en positiv utvikling: 41% av kommunene har en tverrfaglig prosjektgruppe og 29 % samarbeider med andre kommuner om universell utforming. Ca 80 % av de kommunene med et samarbeid har det via KS-nettverket for universell utforming, som i dag består av 50 kommuner og fylkeskommuner som deler erfaringer og diskuterer utfordringer.

Nettverksarbeidet virker. Antall medlemskommuner og fylkeskommuner stiger årlig, og resultatene er gode. Kartlegging, god planlegging og tilskudd til kompetanseheving som nettverksmedlemmene kan søke på, gir resultater. Flere har startet egne regionale nettverk. I tillegg har flere av kommunene kartlagt sine bygg og uteområder, så de får oversikt over tilstanden i sin kommune. Slike kartlegginger er selve grunnsteinen i et systematisk arbeid for å prioritere, og for å kunne gjennomføre oppgraderinger.