Innlegget av direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, sto på trykk i avisen Jarlsberg 16. april 2016

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når barn og ungdom ikke lenger kan bo sammen med foreldrene sine. Meldingen tar for seg blant annet rekruttering, opplæring og rammebetingelser for fosterhjem. 

Kommunenes ansvar for oppfølging av barn skal tydeliggjøres. Vi er opptatt av at fosterforeldrenes rammevilkår blir styrket, og har spilt inn til Barne, likestillings - og inkluderingsdepartementet på hvilken måte finansieringen av fosterhjem kan styrkes. 

Vi kan ikke se at meldingen går langt nok når det gjelder å bedre fosterforeldrenes økonomiske vilkår. KS har tidligere foreslått å styrke rammeverket og samtidig etablere felles retningslinjer for frikjøp og kompensasjon for tapt arbeidsinntekt kan regjeringen bidra til å rekruttere og beholde fosterhjem. 

KS mener at forsterkning av oppfølging av fosterhjemmene er viktig for å sette fosterhjemmene i stand til å ivareta barna best mulig, men KS er imidlertid sterkt i tvil om at forsterkning til fosterhjemmene som hovedregel skal gjelde oppfølging og ikke gis som økonomisk kompensasjon. 

Meldingen foreslår en tydeliggjøring av de statlige beredskapshjemmene som et akuttilbud. Det skal også foretas en gjennomgang av bruken av de statlige familiehjemmene. 

Dette mener KS er bra og helt nødvendig. Så lenge det fortsatt eksisterer et fosterhjemsmarked der fosterhjem lønnes ulikt og dette ikke er begrunnet i barnets behov, vil dette vanskeliggjøre rekruttering av kommunale fosterhjem.