Av Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad 15. februar 2019.

Ansatte i barnevernet fortviler over manglende kapasitet til å gjøre jobben sin, og nå krever høyere bemanning. Statsråd Kjell Ingolf Ropstads svar gjennom mediene er at han vil stille strengere krav til kommunene, med blant annet flere kontroller.

Utfordringer med rekruttering
Det er feil medisin, Ropstad. Utfordringene i barnevernet er sammensatte, og kan ikke løses med strengere krav til kommunene. I perioden 2011-2017 ble det 2000 flere årsverk i kommunalt barnevern. Det er en markant økning. Det er bra. Dersom 1000 årsverk er kommet som følge av statlig øremerking, slik statsråden uttaler, har altså kommunene bidratt med like mange. Den årlige økningen ser ut til å fortsette, og det er gjennomgående god, faglig kompetanse i barnevernet i dag. Men vi vet også at det er en tjeneste som har utfordringer med å rekruttere og beholde fagpersoner. Dette skyldes blant annet de store belastningene ansatte utsettes for.

Barnevernet er avhengige av trygge medarbeidere som får legitimitet av både lokale og nasjonale myndigheter. KS initiativ til samarbeid om omdømme og arbeidsmiljøutfordringer bør følges opp.

Vi vil gjerne samarbeide
For å forsterke en positiv utvikling i kommunene mener KS det er viktig å jobbe for bedre, og mer forutsigbare rammevilkår for fosterhjem. I tillegg bør kommunene få større innflytelse på tilbudet i Bufetat, og akuttilbudet bør bedres. Tiltakene ligger for ofte langt fra barnas bosted. Vi mener også at det må legges mer vekt på samhandling mellom tjenester. Vi vil gjerne samarbeide med statsråden om hvordan vi sammen kan jobbe for bedre barnevernstjenester.