Innlegget av styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sto på trykk i Aftenposten 18. oktober 2017.

KS har uttalt at norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta i mot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt. Det er noe annet.

Global flyktningsituasjon krever handling
Mennesker på flukt preger fortsatt den globale situasjonen, og det er lite som tilsier at behovet for å trygge enkeltmennesker vil opphøre. Myndighetene har iverksatt tiltak som begrenser asylsøkertilstrømmingen. Norge er nå et av landene som opplever den største prosentvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa. Antall personer som kommer er nå det laveste på 25 år.

Vi må også opprettholde tjenestene
Norske kommuner har bygget opp et omfattende og kompetent apparat for å kunne ta imot, bosette og integrere mennesker med fluktbakgrunn. Når tilstrømmingen reduseres kraftig, og kommunene blir tvunget til å bygge ned mottaksapparat, skjer to ting. Det blir praktisk talt umulig å opprettholde de gode tjenestene som er bygget opp, og det blir dramatisk dersom situasjonen endrer seg og behovet for beredskap igjen melder seg. Det kan skje.

Norge er også anmodet av EU til å øke antall overføringsflyktninger.

Å bygge ned mottaksapparatet påvirker integreringsarbeidet
Det er i tillegg gode grunner til å tro at større forutsigbarhet og stabilitet i tjenestebehovet vil kunne gi et bedre tilbud til flyktningene, ikke bare når det gjelder bosetting, men også når det gjelder muligheten for å finne seg til rette og integreres i det norske samfunnet på en god måte.

Sagt med andre ord: Å redusere den jevne tilstrømmingen av flyktninger til kommunene, vil kunne påvirke integreringsarbeidet negativt. At det i tillegg påvirker sysselsettingen i kommunene, er i vår behandling av saken et underordnet argument.

Etter den store flyktningekatastrofen og tilstrømningen til Europa i 2015 sa alle kommuner seg villige til å bosette flyktninger. Både lokalbefolkning og politikere har vist en enorm vilje og et engasjement for å hjelpe folk på flukt. Vi mener Stortinget burde lytte til landets kommuner, som ønsker å bruke et velfungerende mottaksapparat for å hjelpe mennesker på flukt.

KS’ hovedstyre har derfor vedtatt at vi som nasjon bør ta et større ansvar for overføringsflyktninger, og ber regjeringen vurdere å tilby beskyttelse til noen flere mennesker som trenger det på en god måte.