- Staten tar sin del av ansvaret for å holde fergeprisene nede, nå må fylkespolitikerne gjøre det samme, er en av disse konklusjonene fra samferdselsminister Jon Georg Dale. Samtidig sier han at fylkeskommunene har hatt gode økonomiske resultater de siste årene, med et driftsoverskudd på over tre milliarder kroner.

Med andre ord mener statsråden at fylkeskommunene har penger nok til å kunne sette ned prisene.

La oss se litt nærmere på denne påstanden. Da er det viktig å vite at fylkeskommunene ikke har andre inntekter enn midlene de får overført fra staten via fordelingen av skatteinntektene. Pengene benyttes først og fremst til to store budsjettposter; samferdsel og videregående utdanning.

Det er riktig at fylkeskommunene samlet hadde et driftsoverskudd på tre milliarder kroner i 2018. Det høres jo da tilforlatelig ut at de bør ha nok penger til å sette ned fergeprisene. Beløpet blir imidlertid ikke så imponerende når vi vet at dette er penger som må brukes til egenkapital i reinvesteringer i veier, bruer, tunneler, bygninger og annen nødvendig infrastruktur. Tre milliarder er faktisk betydelig mindre enn måltallet staten selv har anbefalt for fylkeskommunenes økonomi. Beløpet har for øvrig gått ned år for år siden 2016. Nye ikke-finansierte oppgaver som følge av regionreformen har ikke gjort situasjonen bedre.

Å ta hull på et reservefond, slik Nordland har måttet gjøre, er derfor ikke en langsiktig løsning.

Vi holder prisene på riksveifergene nede, framhever Dale også. Ja, det skulle bare mangle. I Møre og Romsdal har overføringene til de statlige fergene økt med 140 prosent siden 2013, mens midlene til fylkeskommunens ferger er omtrent på samme nivå som i 2013.

Det virker også som om Dale mener at midler fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til utvikling av grønn fergeteknologi har gått til fylkeskommunene alene. Dette er investeringer som både staten, fylkene, næringslivet og vi alle drar fordel av gjennom utvikling av nye næringsgrener med stort vekstpotensial. Verken disse statlige institusjonene eller Enova har for øvrig lov til å bevilge penger til daglig drift.

I tillegg til generelt stramme overføringer til fergedriften har fylkene som leder an i innfasingen av el-ferger, oppfordret av både Stortinget og regjeringen, nå fått store merkostnader. Dette har de aktuelle fylkeskommunene og vi i KS grundig dokumentert både gjennom rapporter fra egne og anerkjente, uavhengige utredningsmiljøer. Saken er også gjentatte ganger tatt opp på politisk toppnivå av oss.

Vi i KS har derfor fortsatt godt håp om at denne dokumentasjonen vil bli tatt på alvor. Skal vi komme videre, er det imidlertid viktig at både staten og vi i kommunesektoren baserer oss på reell, faktabasert innsikt i hverandres situasjon.