Statsminister Erna Solberg påpekte dette fem ganger i spørretimen i Stortinget 15. januar.

Men dette viser ikke de reelle, samlede merkostnadene for innfasing av elfergene.

Femtallet fremkommer som gjennomsnittlig «estimert netto miljøkostnad» ved elfergene i en analyse som DNVGL overleverte regjeringen i februar 2019. Beregningene ble utført på grunnlag av informasjon i ti kontrakter i Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland. Tallgrunnlaget omfatter både nettoutgifter til teknologi om bord og ladeanlegg på land.

I rapporten slås det imidlertid fast at det trolig vil bli benyttet nybygg ved slike kontrakter, noe vi vet er tilfellet, og at kostnadene for dette vil være på samme nivå som de direkte miljøkostnadene. I tillegg kommer andre utgifter som blant annet oppgradering av kaianlegg.

Overfor KS anslår DNVGL at dette vil medføre at miljøkrav vil øke fylkeskommunenes «egenandel»/budsjettpost for fergedrift i størrelsesorden 6x5 prosent.

Da får vi tall som er så å si identisk med resultatene i en rapport Menon og TØI laget for KS i fjor om merkostnadene ved å erstatte fossilferger med elferger. Merkostnadene for allerede vedtatte prosjekter er derfor på 500 millioner kroner årlig, ikke 100 millioner.

Lenkeblokk Icon Se orientering fra KS til stortingskomitéene om fylkenes fergekostnader.