Denne replikken av styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sto på trykk i VG 8. september 2017. 

Det har siste uka pågått en debatt om fastlegeordningen er i ferd med å kollapse. VGs gjennomgang viser at flere kommuner sliter med rekruttering. Helseministeren peker på kommunenes ansvar, og sier samtidig at svaret er mer enn flere fastleger. KS mener det er tid for en helhetlig gjennomgang av hele ordningen. 
Fastlegeordningen ble innført for mer enn 15 år siden. Vilkårene for ordningen er i hovedsak uendret siden starten, Men oppgavene legene er pålagt er blitt flere, og ansvaret øker. Brukererfaringer viser at fastlegeordningen fungerer godt for de fleste.
 
KS er klar over at flere kommuner enten har, eller er bekymret for å få, utfordringer med å rekruttere leger. Leger forteller om for stor arbeidsbelastning, og etablerte fastleger går ut av praksis for å gå til andre jobber. Dette er viktige signaler om utfordringer i selve ordningen. VGs gjennomgang viser at det ikke bare er små kommuner i distrikts-Norge som har ledige stillinger. 

KS fikk i fjor utarbeidet rapporten «Kommunal legetjeneste - kan den ledes». Den viser at det finnes rom for bedre planlegging og oppfølging av legetjenesten i kommunene, og at ikke alle kommuner er oppmerksomme nok på hvordan fastlegeordningen fungerer. Det skal og bør kommunene ta bedre tak i. 

Leger som utdannes i dag ønsker ikke å tre inn i fastlegeavtaler i kommunene på de vilkårene som fastlegeordningen legger opp til. Der rekruttering er vanskelig, har kommunene ansatt leger på fast lønn og kommunene må selv bidra med betydelige midler. Der hvor fastlegeordningen fungerer som forutsatt dekkes kostnadene av staten. 

Hva kan staten og kommunene gjøre? KS mener at det er behov for å gjennomgå flere sider ved ordningen. Finansiering er et sentralt og viktig element og bør gjennomgås, sammen med analyser av hva legene bruker tiden sin på, og resultatet av primærhelseteamforsøkene. 

Helseministeren mener kommunene må sørge for at det er attraktivt å være fastlege. Staten har et ansvar for å sørge for at kommunene har en finansiering som gjør dette mulig. Vi er enig med helseministeren i at gode helsetjenester i kommunene består av mer enn fastlegene, og vil gi ros for at han ikke hopper på lettvinte løsninger. Skal vi sikre folk gode helsetjenester i kommunen, trenger vi både en god fastlegeordning og rom for kvalitet i både helse- og omsorgstjenestene. Det krever både ressurser og lokalt handlingsrom til å prioritere i tråd med behovene i den enkelte kommune. Derfor har KS en kontinuerlig dialog med staten og partene, om hvordan både helse- og omsorgstjenestene kan og bør innrettes for å møte behovene i årene fremover. 

KS mener at tiden har kommet for å ta en gjennomgang av virkemidlene som gir rammer for fastlegeordningen og forventer at helse- og omsorgsministeren er villig til å gjøre det i løpet av neste periode.