Av Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Innlegget ble publisert på nationen.no 22. juni 2021. 

For at barnehagebarna skal få et best mulig og ikke minst likeverdig tilbud, kommunen ha mulighet til å styre barnehagene. Sånn er det ikke i dag. De private barnehagene kan på noen områder gjøre som de vil.

Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte nylig sin rapport om finansiering av private barnehager. KS utgjør flertall sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Flertallets forslag styrker kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager.

PBL danner mindretall alene og foreslår nasjonalt beregnede og fastsatte tilskuddssatser.

Forslagene fra flertallet vil sikre at kommunene, som har plikt til å sørge for barnehagetilbudet, kan utvikle en samarbeidsmodell. På den måten sikrer vi at alle følger de samme kvalitetskravene, at pengene omdannes til kvalitet i barnehagen. Det vil fremdeles være mulig å ha et rimelig overskudd, men ikke som resultat av lav bemanning eller dårlige betingelser til de ansatte.

Det er ikke lenger snakk om en oppbygging av barnehagekapasiteten. Mange steder må kapasiteten ned, fordi barnetallene minsker. I dag er det slik at denne tilpasningen i hovedsak skjer i kommunale barnehager. De private er vernet mot «inngrep» fra kommunen og kan ta opp barn uten rett til plass for å sikre seg tilskudd.

KS ønsker å sikre en modell der kommunen har en helhetlig myndighet over barnehager i sin kommune. Det en kommune bruker på en kommunal barnehage per plass, skal også en privat barnehage få. Slik er det i dag, og sånn vil det bli. Samtidig vil det bli mulig å gi alle barnehager en basisfinansiering. Dette vil bidra til stabilitet og forutsigbarhet for små barnehager.

Kommunene trenger denne muligheten fordi det det trengs det mer samarbeid for å løse oppgavene og utfordringene i kommunene fremover. Det gjøres best om det samhandles og bestemmes lokalt. Kommunene må derfor ha mulighet til å utforme barnehagetilbud og andre tjenester, ut fra lokale forutsetninger og behov.

KS er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale satser i alle kommuner. Dette vil føre til økte utgifter i mange kommuner og svekke kommunenes mulighet for å prioritere på vegne av sine innbyggere. Forslaget kan føre til et a- og b-lag blant barnehagene innad i kommunen. Eller at andre tjenestetilbud til barn og unge må nedprioriteres. Det vil være svært uheldig for barna det gjelder.

Rapporten skal nå ut på høring. Vi håper at alle, ikke bare flertallet i utvalget, ser at det er viktig at offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt i barnehagesektoren og kommer barna til gode.

Se også
Webinar - finansiering av private barnehager
Mer rettferdig finansiering av private barnehager