Vi sier at vi er i ferd med å snu en supertanker.

Line Bøe

Årets TV-aksjon går til Kirkens bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Det handler om å åpne armene og fange opp de som har falt utenfor. Om å gi folk nye sjanser, utnytte menneskers potensial, sørge for at alle har et arbeid og noen å gå til når livet er vanskelig.

Det tar Oppland fylke på alvor. Her har store aktører gått sammen for å legge ekstra trykk på årets TV-aksjon. Alliansen av KS, NAV og Hamar bispedømme fronter budskapet «mindre alene sammen». De utfordrer alle kommunene i Oppland til å skape møteplasser der innbyggerne kan være nettopp mindre alene, sammen med andre.

Sånn som Søndre Land gjør.

Der står 1 av 3 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. De har ytelser fra NAV som primær inntektskilde. Hvordan kunne det gå så skeis? Det skal vi komme tilbake til. For nå er det virkelig store ting på gang i Søndre Land.

- Vi skal bli en foregangskommune når det gjelder inkludering, slår Line Bøe fast. Hun er rådgiver og samfunnsplanlegger i Søndre Land.

- Men ting tar tid. Vi sier at vi er i ferd med å snu en supertanker.

Arbeid til alle
Alle innbyggerne skal med. Grepene kommunen har tatt, er mange. Stort folkehelseprosjekt, aktivitetshus, tett samarbeid med barnehagene, inkluderende kantine som skal skape god livskvalitet ved å ha mat og mennesker i sentrum, og samarbeid med næringslivet. Målet er å hanke folk inn fra utenforskapet, få dem inn i varmen, inn i tryggheten.

Bøe er også delprosjektleder for det store folkehelseprosjektet som Søndre Land startet opp i 2016. Rita Sandnes er en av de fire andre delprosjektlederne. I tillegg er hun daglig leder for vekstbedriften Sølve AS.

Sølve er heleid av Søndre Land kommune, og er et tilbud til de som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet. Sølve AS har som mål styrke den enkeltes mulighet i det ordinære arbeidslivet og skape varige arbeidsplasser for de som ikke kan nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud.

Gjennom tett samarbeid med Sølve AS, som har mange års erfaring med arbeidsavklaring og arbeidsutprøving for ulike grupper, er målet å få flest mulig ut i det vanlige arbeidslivet. Oppskriften er å tilby arbeidsplasser med varierte oppgaver som kan tilpasses hver enkelt. Det handler om skreddersøm for å gi best mulig tilbud.

- Arbeidet foregår på ulike produksjonsområder eller ved andre arbeidsplasser som samarbeider med kommunen. Her kan medarbeiderne øke kompetansen sin, styrke tilhørigheten til arbeidslivet og bedre språkkunnskapene sine i et trygt og inkluderende miljø, forteller Sandnes.

- Vi har valgt å bruke vekstbedriften Sølve som et viktig verktøy fordi politisk og administrativ ledelse ser de store mulighetene som ligger i et godt samarbeid mellom avdelingene i kommunen og vekstbedriften. Sammen åpner vi dørene for de som trenger hjelp til å finne sin plass, slik at flere kommer i arbeid og aktivitet. Dette fører jo igjen til mindre ensomhet og bedre livskvalitet, påpeker Bøe.

- Det er et kjent samfunnsproblem at for mange dropper ut av skolen. Det er en dårlig start på voksenlivet, og den samfunnsøkonomiske kostnaden er betydelig. Problemet vokser i takt med hvor lenge folk blir stående utenfor arbeid eller utdanning, sier Sandnes.

Derfor skal kommunen nå tilby livsmestringskurs. Her skal unge som har havnet på utsiden av samfunnet få hjelp til å ta tak i livene sine. De skal bli i stand til å endre hverdagen, finne retning og bli rustet til å tåle livet på både godt og vondt. Resultatene fra disse kursene andre steder i landet viser at 75 prosent av de unge kommer tilbake i jobb eller utdanning. Søndre Lands første kurs med 12 deltakere starter opp i januar neste år.

Levebrødet som forsvant 
Hvordan kunne 1 av 3 havne utenfor? Søndre Land er en liten kommune. Knapt 5650 innbyggere bor i den tidligere skogbrukskommunen langs Randsfjorden i Oppland. Det er historien om et gammelt industrisamfunn, og om hvordan industriarbeidsplassene forsvant en etter en og etterlot seg et stort tomrom.

Mange ble hardt rammet. Inntekten forsvant, levebrødet ble nedlagt.

- Dette rammet besteforeldregenerasjonen, og mange av de som er godt voksne i dag. Og så har på en måte ledigheten med alt det medfører gått i arv. Derfor er det så viktig at vi klarer å fange opp dagens unge, sier Bøe.

Og nå er noe virkelig i ferd med å skje.

- Vi har mobilisert hele kommunen i denne dugnaden, forteller Bøe.

- For to år snakket ingen høyt om hvor mange unge uføre vi har. Nå vet alle det. Det var vanskelig å snakke om i begynnelsen, men nå er alle klar over situasjonen og alle ønsker å bidra. Ansatte i kommunen, næringslivet, innbyggerne – alle bretter opp ermene og jobber mot samme mål.

Næringslivet med på laget
Søndre Land er opptatt av å tenke nytt.

- Vi mener samhandling og nytenkning som arbeidsform kan forhindre utenforskap og ensomhet bland innbyggerne, sier Bøe.

Et tett samarbeid med næringslivet i kommunen har vist seg å være gull verdt.

- Vi har blant annet en jobbank med mer enn 20 bedrifter innen ulike næringer og bransjer. Her ligger alle bedriftene vi samarbeider med og som tilbyr praksisplasser til personer i arbeidstrening.

- Praksiskandidatene har et tett samarbeid med karriereveileder, lærer-, og flyktningkonsulenter. Det gis oppfølging og veiledning til bedriften og kandidaten av oss. Vi ser at våre deltakere blomstrer når de får prøve seg i arbeidslivet, men de trenger også en base å komme innom når uventede ting dukker opp og de trenger en prat.

Søndre Land fikk nylig den nyopprettede prisen «Inkluderende kommune» fra ASVL, som er en arbeidsgiverforening for vekst – og attføringsbedrifter.

- Vi opplever at arbeidspraksis er den sikreste veien for å motvirke utenforskap for de fleste som står utenfor arbeidslivet. Jobb kombinert med mulighet for voksenopplæring gir mennesker håp om en bedre hverdag og setter dem i stand til å bli innbyggere som klarer seg selv, forteller Bøe.

Næringslivet selv har også blitt mer engasjert etter at de har blitt klar over utfordringene kommunen står i. De ønsker å bidra, og de ser at deres innsats har stor effekt.

Aktivitetshuset i Hov

Hov har et eget aktivitetshus. Hver dag er over 100 mennesker innom, og flere vil det bli, for kommunen har store planer. Snekkere er i gang med å sette i stand flere rom som skal huse kommunens aktivitetssenter. Her blir det snekkerverksted, kjøkken, hobbyverksteder, musikkrom og trimrom.

- Det skal være et sted hvor alle som har lyst til å gjøre noe sammen med andre, kan gjøre det. Ung, eller gammel - på aktivitetshuset er alle velkomne, sier Bøe.

Her er det personer som går på norskopplæring, som tar grunnskole for voksne, noen er på arbeidsmarkedstiltak, andre igjen jobber som frivillige. Stedet huser mange aktiviteter og mange skjebner. Ideen er at stedet skal utvikle seg av og med de som bruker det. Her er det ledige rom hvor alt det som ellers ikke skjer, kan skje og utvikle seg i møtet mellom mennesker.

- Alle trenger et hyggelig og sosialt sted å møtes, og det har huset plass til, presiserer Bøe.

Både Bøe og Sandnes mener at det aller viktigste for å forhindre utenforskap, er at folk har noe å gå til.

- Alle bør ha noe å gjøre hver dag sammen med andre, sier Bøe. Det blir fryktelig trist å bare gå hjemme alene hele dagen uten å ha noe å fylle den med.

Sandes er enig.

- Grunntanken vår er at alle skal ha noen meningsfylt å gjøre og å ha noen å dele opplevelsene med, sier hun.

En varslet tragedie
Ofte er utenforskap i voksen alder en varslet tragedie. Tegnene kan komme allerede i tidlig i barndommen. Derfor er det så viktig med tidlig innsats, og derfor er det så viktig å arbeide nært med barnehagene.

- Vi jobber mye sammen med barnehagene, og er opptatt av tidlig innsats. Samtidig er barnehagene er godt sted å ha arbeidspraksis. Vi samarbeider særlig tett med Hov barnehage, som ligger vegg i vegg med aktivitetshuset, forteller Bøe.

Her gis arbeidspraksis med tett oppfølging fra veiledere, og barnehagen får råd og støtte i kommunikasjonen med foreldrene. Det kan være alt fra beskjeder om dagligsituasjoner til oppstart og foreldremøter. Det er avgjørende at foreldrene forstår informasjonen de får, forklarer Bøe.

- Vi tester ut å bruke flyktningene i kommunen som tolker når foreldrene ikke kan norsk, vi forteller om foreldrerollen, hva det vi si å ha barnet i barnehage og hvorfor det er viktig å lære språket.

Ikke noe annet valg enn å lykkes
Søndre Land kjenner at økonomien strammer. De bruker ikke noe mer penger enn før, men de bruker pengene på en annen måte.

- Vi vet at vi får enda strammere økonomi i fremtiden, og vi må jobbe smartere for å få mer ut av hver krone. Samhandler vi mer, bruker vi ressursene bedre, påpeker Sandnes.

Bøe og Sandnes synes det er flott at Oppland fylke mobiliserer alle sine kommuner til å bidra, både i årets TV-aksjon, men også til å skape varige møteplasser for mennesker som av ulike grunner ikke har så mange rundt seg.

- Vi brenner for dette, og synes det er kjempefint at andre gjør det samme. Det er helt nødvendig at det blir tatt noen grep, sier Sandnes.

Eller som Søndre Lands rådmann Arne Skogstad sa det under Arendalskonferansen i juni: Hvis for mange unge mister trua på ei framtid i arbeid og aktivitet, skjer det noe med energien i kommunen. Derfor har vi ikke noe annet valg enn å lykkes.