Mariell Haugli (27)

Varaordfører i Porsanger kommune 

Hvordan kan vi jobbe for at flere unge jenter engasjerer seg i lokalpolitikken?
Jeg tror at vi går glipp av mange unge jenter i politikken fordi de ikke blir invitert inn, og hvis de kommer inn får de ikke mulighet til å være med i viktige fora eller inneha verv. Det viktigste vi gjør er å invitere inn og gi ansvar. En ung kvinne kan være mye flinkere på enkelte ting, men de eldre får ansvaret fordi "de har mest erfaring". Erfaring er fint, men ikke alltid ensbetydende med å være best egnet. 

Og hvordan kan vi øke andelen kvinnelige ordførere?
Kvinner må stemmes inn i rollen. Jeg anbefaler å stemme etter partiprogram og ikke kjønnet til ordførerkandidaten. Her har selvsagt partiene det største ansvaret for å nominere kvinner til ordførerkandidater, og da bør man kanskje ta et oppgjør med hvordan man tolker lederstil og -egenskaper for kvinner og menn. 

Kvinner som er streng i stemmen er kanskje like tydelig leder som en mann med streng stemme? Menn som blir sinte over å tape votering er kanskje like følelsesmessig involvert som kvinner som er triste? Kvinner og menn er ikke nødvendigvis så ulike ledere, men vi har på en måte blitt opplært til å tolke reaksjoner, stemme og lederstil ulikt mellom mann og kvinne. 

Hva er den største utfordringen for å oppnå full likestilling i Norge, slik du ser det?
Når alle forstår at likestilling ikke er å ta fra en og gi til en annen tror jeg vi er på riktig vei. Likestilling er kun likestilling om det er likt for alle. Jeg tror mange som liker å være i opposisjon til likestilling egentlig er veldig for likestilling. 

Haugli er også opptatt av hvordan barn oppdras av samfunnet og får "tilskrevne" roller fra tidlig av er kjempeinteressant i denne sammenheng. Den kjønnsinndelingen begynner så tidlig at vi i mange år ikke har satt spørsmålstegn ved at kvinner får dårligere helsehjelp for fysiske plager, men bedre helsehjelp for psykiske plager enn gutta.

Nawisa Falahzadeh (21)

Kommunestyrerepresentant i Hamar 

Hvordan kan vi jobbe for at flere unge jenter engasjerer seg i lokalpolitikken?
For det første må vi gi jenter muligheten til å delta i workshops og opplæringsprogrammer som gir dem innsikt i hvordan politiske prosesser fungerer. Vi bør oppmuntre skoler til å integrere politikk og samfunnsengasjement i undervisningen, slik at jenter blir oppfordret til å delta og engasjere seg fra ung alder. Og vi kan dele historier om suksessfulle kvinnelige politikere for å inspirere unge jenter til å tro på sine egne muligheter og se politikk som en mulig karrierevei.

På denne måten vi oppmuntre flere unge jenter til å ta del i lokalpolitikken og bidra til samfunnet på en meningsfull måte.

Innvandrerbefolkningen er spesielt underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting – hva tenker du vi kan gjøre med det?
Vi må aktivt oppmuntre innvandrere til å delta i lokalpolitikken gjennom informasjonskampanjer og arrangementer som forklarer betydningen av politisk engasjement. For det andre er det viktig å tilrettelegge for deltakelse ved å skape et inkluderende miljø som gir støtte og ressurser til innvandrere som ønsker å involvere seg i politikken. Og til slutt sikre representasjon ved å arbeide for å sikre at listene og kandidatvalgene i lokalpolitikken reflekterer mangfoldet i samfunnet.

Ved å ta disse enkle skrittene kan vi bidra til å øke innvandreres deltakelse og representasjon i lokalpolitikken, noe som vil styrke demokratiet og bidra til mer inkluderende beslutningsprosesser.

Hva er den største utfordringen for å oppnå full likestilling i Norge, slik du ser det?
Den største utfordringen for å oppnå full likestilling i Norge er at det fortsatt er barrierer og holdninger som hindrer kvinner og menn i å ha like muligheter og rettigheter.

En av hindringene er lover og regler som ikke alltid behandler kvinner og menn likt. For eksempel kan det være forskjeller i lønn eller muligheter for karriereutvikling.

Kulturelle holdninger handler om hvordan folk tenker og oppfører seg. Noen ganger har vi dype, gamle ideer om hva kvinner og menn bør gjøre, og dette kan føre til diskriminering eller begrensninger i valg av jobber eller utdanning.

Å jobbe mot full likestilling krever handling på mange nivåer, inkludert endringer i lover, kampanjer for å endre holdninger, og arbeid for å gi kvinner og menn like muligheter i alle deler av samfunnet.

Lirigzona Berisha (25)

Fylkestingrepresentant i Buskerud fylkeskommune
Kommunestyrerepresentant for Ål kommune

Hvordan kan vi jobbe for at flere unge jenter engasjerer seg i lokalpolitikken?
For å øke deltakelsen blant unge jenter i lokalpolitikken, må vi for det første gi plass og gi inspirasjon. For eksempel gjennom mentorprogrammer, tilby opplæring og kurs, bygge relasjoner til andre kvinnelige politikere, oppmuntre til aktiv deltakelse, vise til gode rollemodeller og ikke minst sørge for tilrettelegging og støtte. Jeg tror at det er veldig mange jenter ønsker å engasjere seg, men ikke vet hvordan. Derfor er det utrolig viktig at de får den informasjonen de trenger til å delta i politikken.

Innvandrerbefolkningen er spesielt underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting – hva tenker du vi kan gjøre med det?
For å øke representasjonen av innvandrerbefolkningen i kommunestyrer og fylkesting, bør vi øke bevisstheten blant innvandrere om betydningen av politisk deltakelse og informere om hvordan de kan delta. Spesielt også her tilby opplæring, samt rekruttere aktivt. Det er også viktig at lokalpolitikerne i dag også inkluderer det flerkulturelle samfunn, ved for eksempel å oppnevne råd som flerkulturelt utvalg. Slik at man gjennom her får en vei til kommune- og fylkespolitiker, stifter kjennskap og bygger relasjoner. 

Hva er den største utfordringen for å oppnå full likestilling i Norge, slik du ser det?
Jeg tror den største utfordringen er den vedvarende holdningen og strukturer som skaper ulikheter på arbeidsplassen, i hjemmet og i samfunnet generelt. Jeg tror at disse holdningene er svært vanskelig å fjerne helt. Men det må aldri stoppe å motbygge disse holdningene. Det kreves en kontinuerlig innsats for å endre holdninger, lage politiske tiltak og fremme likestilling gjennom utdanning og bevisstgjøring.  Det er ikke en krig mellom kvinne og mann, men heller et samarbeid hvor begge støtter hverandre opp og ser på hverandre som likemenn.