- Målet vårt er å gjøre kommuneplanen mest mulig aktuell for det nye politiske kommunestyret

Hilde Brandsrud, kommunaldirektør

Om nettverket

Nettverket arrangeres av KS. Arbeidet går over fire år med oppstart høsten 2019. Målet er å gjøre samfunnsdelen i kommuneplanen til et nyttig styringsverktøy. Deltagerne vil få oppfølging og veiledning i arbeidet av prosessveiledere og fagressurser.

Kommuneplaner kan fort bli strategipapirer som ikke helt samsvarer med virkeligheten. Når kartet ikke stemmer med terrenget, blir det fort irrelevant. Men gode planer kan være et fantastisk verktøy. Hvordan kan samfunnsdelen i kommuneplanen bli de folkevalgtes viktigste styringsverktøy?

- Vårt utgangspunkt er at gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunestyret tar. Sammen med utvalgte kommuner ønsker vi nå å utvikle og løfte frem kunnskap og materiell som kan styrke og fornye dette arbeidet innenfor KS Folkevalgtprogram, sier Gustav Weiberg-Aurdal og Dag-Henrik Sandbakken.

De leder nettverket og skal guide kommunene som deltar gjennom fire år med nettverksarbeid.

Kommuneplanen som brobygger

I Østfold skal fem kommuner nå bli til én. Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad blir fra 1. januar 2020 samlet i Indre Østfold kommune. Det er fem kommuner med hver sin måte å jobbe på og hver sin kultur. Nå skal ting smeltes sammen, og Indre Østfold bruker arbeidet med kommuneplanen som en brobygger mellom innbyggere og administrasjon. Da trengs det av og til nål og tråd – det er mye som skal sys sømløst sammen.

- Her blir kommuneplanen er viktig bidrag for å bygge felles kultur og forståelse. Ved å lage ny kommuneplan, kan vi også få nye impulser, sier Hilde Brandsrud. Hun blir kommunaldirektør for næring, plan og teknikk når Indre Østfold ser dagens lys om få måneder.

- Målet vårt er å gjøre kommuneplanen mest mulig aktuell for det nye politiske kommunestyret, og vi må få til eierskap til samfunnsdelen i planen. Kommuneplanen gjelder for flere år. Derfor er det viktig at vi jobber med samfunnsdelen og faktisk bruker den, understreker Brandsrud.

Derfor deltar også kommunen i KS-nettverket for å dykke enda dypere ned i samfunnsdelen i kommuneplanen.

- Kommuneplanen blir på en måte vår regjeringsplattform. Den gir oss eierskap til innholdet i den og konkrete mål å jobbe mot – den gir oss en retning, sier Brandsrud. Og felles mål og retning kan være viktig når en helt ny administrasjon skal sette seg ned og jobbe sammen.

Fra skrivebordsskuffen til et levende verktøy

- I nettverket forsøker vi å komme nærmere svar på en del spørsmål om politisk styring og politikkutvikling, forteller Weiberg-Aurdal.

Hvordan kan et nyvalgt kommunestyre beslutte og iverksette politikken de har gått til valg på? Hvordan kan planarbeidet bli et bedre politisk styringsverktøy? Hvordan få til et godt samspill og god rolleforståelse mellom de folkevalgte, administrasjonen og innbyggerne? 

I Indre Østfold ligger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet som blir gjort og kommunen går systematisk til verks. En nøkkel for å lykkes med samfunnsdelen i kommuneplanen, er å sikre at innholdet blir politisk diskutert. Diskusjoner gir eierskapsfølelse og et ønske om nå målene. Det er noe helt annet å jobbe med noe man selv har hatt innvirkning på.

- I Indre Østfold er de folkevalgte tett på alt det forberedende arbeidet. Det er viktig at alle er en del av prosessen, forklarer kommunaldirektøren.

Hun legger vekt på at kommuneledelsen er opptatt av å få med innbyggerne, og tar med seg innbyggernes innspill inn i arbeidet med kommuneplanen.

- Indre Østfold har satt samskaping på dagsorden. Vi har brukerråd knyttet til de ulike tettstedene i kommunen, vi samarbeider med videregående skoler og ungdomsutvalg, og vi er opptatt av å lytte til dem. Vi trenger å bruke alle gode krefter et tettsted har i arbeidet og ulike stemmer skal bli hørt. Dette er veldig viktig for det politiske engasjementet, understreker Brandsrud.

Hun håper og tror at deltagelsen i nettverket vil gi kommunen mye tilbake. For det er noe med å ikke måtte gjøre alt alene, men kunne spille litt ball med andre i samme situasjon.

- Vi håper å få gode innspill, diskutere med andre fagfolk og kunne dele erfaringer og tanker, avslutter Brandsrud.