Å bygge en ny kommune er ikke lett, men gjør jobben langt enklere dersom man kjenner hverandre godt. Slik var det for Larvik-ordfører Rune Høiseth, som har vært ordfører i gamle Lardal og gamle Larvik kommune. En bedre kvalifisert ordfører finnes vel ikke.

Gjensidig raushet og respekt
- For meg har det vært viktig å ivareta begge kommuner, vise både raushet og respekt. Og det har vært gjensidig både fra folkevalgte og innbyggere i begge kommuner, forteller Høiseth.  Samtidig erkjenner ordføreren at det har til tider vært et stort engasjement, noe mer enn han hadde forventet da prosessen startet i 2014. Derfor har fokus på lokaldemokrati og nærdemokrati vært viktig de siste årene for Larvikordføreren. Tidlig i prosessen ble det laget en politisk plattform for begge kommunene, der det ble avklart skolestruktur, sykehjemstruktur, og hvor barnehagene skulle ligge. En slik åpen tilnærming til prosessen mener Høiseth har vært viktig for sammenslåingsprosessen.

- Det grepet har gjort meg mer bevisst i etterkant på verdien av å ha et åpent møte helt i startfasen. Der man kan informere om prosessen videre, og at man stiller med åpent sinn som folkevalgt.

Må ikke glemme utviklerrollen og ombudsrollen
Gjennom et langt liv i lokalpolitikken opplever Høiseth at folkevalgtrollen er i endring, en endring som han ser positivt på.

Jeg tror at folkevalgte generelt er ganske forsynt med antall saker og at vi er ganske mettet på forvaltningsrollen. Ordfører i Larvik

Derfor mener han vi ikke må glemme den viktige utviklerrollen og ikke minst ombudsrollen vi har overfor innbyggerne. Som ordfører er han opptatt av å tilrettelegge for god samhandling mellom folkevalgte og administrasjonen, og finne den viktige balansegangen i rollen som ordfører. 

- Jeg tror det også er viktig at vi stopper opp av og til, setter en fot i bakken, og spør oss selv: hvem er det vi er til for og hvordan skal vi forvalte lokaldemokratiet?

Larvikordføreren trekker frem arbeidet med ny kulturplan som et eksempel til etterfølge, både for egen kommune og for andre kommuner.

- Den kunne vi sikkert ha vedtatt for over et år siden, men vi valgte å kjøre en involverende prosess og vi ville vente til den nye kommunen var på plass. Da fikk vi tid til å samordne kommunene, og vi fikk etter min mening en bedre og mer skreddersydd kulturplan for den nye kommunen, forteller Høiseth. Ordføreren mener at det å ta seg god tid, ha en åpen tilnærming og være villig til å endre ting underveis er viktige forutsetninger dersom man skal lykkes med å forene to kommuner.

ByLab, ordførerbenk og workshop for ungdom
Det skal ikke stå på engasjementet for Larvikordfører Rune Høiseth. For å nå så mange som mulig går han bredt ut og stiller seg til lags for alle som ønsker å tilbakemeldinger, både positive og negative. 

- Ordførerbenk er et av tiltakene, men nå om vinteren kan det bli litt kaldt, så jeg setter av tid i kalenderen min og kontordøren min står alltid åpen, sier han og oppfordrer flere til å ta kontakt. I 2016 åpnet kommunen en ByLab midt i Larvik sentrum som er en møteplass for kommune og innbyggerne. 

- Her får innbyggerne informasjon om gjeldende planer for byutvikling, skisser og ideer for å utvikle fremtidens Larvik, vi holder folkemøter og det er en fin arena for innbyggerne som har spørsmål om byutvikling, reguleringsplaner blant annet, forteller Høiseth. Det er de ansatte på plankontoret som holder ByLaben i gang, mens Høiseth forsøker å være tilstede en gang i uka. Planen er å utvide tilbudet ved å bruke lokaler i Svarstad.

I tillegg er Høiseth opptatt av å involvere ungdommen i kommunen. Derfor har kommunen satt i gang et KOM INN-prosjekt som består av ulike workshops for ungdommen i kommunen. 

-Vi hadde en workshop som handlet om å gjøre Larvik til en trygg og kul by. Det var veldig populært, nesten 80 ungdommer møtte opp! Og vi fikk mange gode innspill som vi ikke hadde tenkt på tidligere, forteller ordføreren begeistret.

Nærdemokratiutvalg
Underveis i sammenslåingsprosessen mellom Larvik og Lardal ble det opprettet et nærdemokratiutvalg som skulle se på nye måter å utvikle lokaldemokratiet på. Det ble arrangert flere seminarer og utvalget skrev til slutt en rapport med forslag og anbefalinger til den nye kommunen. Ordfører Høiseth synes det har vært en spennende og lærerik prosess og at forslagene må behandles etter hvert.

Min jobb som ordfører er også å gjøre folkevalgte trygge i sin rolle. Rune Høiseth

Det arbeidet må modnes litt i den nye kommunen. Vi må se hva vi har behov for etter hvert og da må vi bruke litt tid på å identifisere hva vi har behov for i den nye kommunen, men rapporten skal tas opp igjen, det er jeg helt sikker på, forteller han.

Avslutningsvis mener Høiseth det er mange gode råd en kan gi til folkevalgte om innbyggermedvirkning, men det viktigste er å sette av tid til å bli kjent.

Bli kjent med hverandre på formelle og uformelle arenaer.
Som ordfører er det viktig å legge til rette for at folkevalgte og administrasjon på tvers av kommunegrenser blir kjent med hverandre. Det er med på å ufarliggjøre en sammenslåing. Selv mener Høiseth han har et ekstra ansvar som ordfører. Det handler om å gjøre folkevalgte trygge i jobben sin.