Alle pårørende i kommunen skal oppleve trygghet i sin pårørenderolle

Mari Skaara Omdal, prosjektleder "Samspill med pårørende"

Eigersund kommune ønsker å være imøtekommende, støttende og lyttende til pårørende. 

- Alle pårørende i kommunen skal oppleve trygghet i sin pårørenderolle, og føle seg ivaretatt av ansatte i helse- og omsorgssektoren, sier Mari Skaara Omdal, som er leder for prosjektet «Samspill med pårørende» i Eigersund kommune.  

Eigersund, en forholdsvis liten kommune, har jobba strategisk med å forankre pårørendearbeidet i ledelsen, både administrativt og politisk. Kommunen fikk stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet og fra Statsforvaltaren til prosjektet «Samspill med pårørende», der frivilligsentralen og frisklivssentralen er viktige medspillere.  

I 2020 ble Eigersund kåret til "årets pårørendekommune". 

- Å bli kåret til årets pårørendekommune 2020 har betydd mye! Den oppmerksomheten vi har fått bidro til at prosjektet fikk økt synlighet, slik vi kan få spredt det glade budskapet om det gode arbeidet som pågår i kommunen, sier Omdal. 

Lenkeblokk Icon Les også: Er din kommune årets pårørendekommune? (Invitasjon til å nominere kommuner.)

Pårørende en ressurs

Omdal påpeker at pårørende er en ressurs for dem de står nær ved at de hjelper til i daglige gjøremål, gir psykisk støtte, praktisk hjelp og kjøring til avtaler.

I Eigersund er de opptatt av å se de pårørende som en ressurs også for kommunen.

- Enkelte pårørende avlaster kommunen ved at de hjelper sine nærmeste med oppgaver som ellers måtte ha blitt utført av den kommunale helsetjenesten, sier Omdal. 

De pårørende skal bli sett og ivaretatt.

- Vi ønsker at pårørende blir møtt av ansatte som samarbeider med dem, veileder dem, støtter dem og gir avlastning ved behov, sier prosjektlederen, som også understreker at det er mye god folkehelse i god og tidlig ivaretakelse av pårørende.

Gjennom hele prosjektarbeidet har vi vært opptatt av forankring i hele organisasjonen. De ulike politiske organene blitt inkludert i prosjektprosessen, og det har fortløpende blitt informert om nye tiltak.

Pårørendes egen helse

- Ivaretakelse av pårørende, herunder også barn og ungdom som er pårørende, gir mulighet for bedre fysisk og psykisk helse hos innbyggerne, og forebygger eventuelle komplikasjoner av de utfordringer den enkelte erfarer i et livsløpsperspektiv, sier Omdal. 

Mange pårørende står i rollen i lang tid, ofte over flere år. Dette kan være krevende, og kan påvirke den pårørendes egen helse. Dette tar Eigersund kommune på alvor.

- For å kunne ivareta flere brukere av hjelpetjenestene i fremtiden, er det helt avgjørende å ivareta pårørende som en ressurs og forebygge sykdom hos pårørende selv, understreker Omdal. 

Nye lovbestemmelser skal sikre at pårørende får en tydeligere plass i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre god ivaretakelse av pårørende, har Eigersund kommune utformet en egen pårørendestrategi og felles kommunale retningslinjer som skaper en felles retning for pårørendearbeidet.  

Måtte tenke nytt under korona-pandemien

- Da landet ble nedstengt i mars i fjor og det ble forbud mot besøk på alle institusjoner kom det svært tidlig beskjed fra daværende kommunedirektør om at ansatte i helse- og omsorgstjenesten skulle ha økt fokus på de pårørende, sier Omdal.

Prosjektgruppen utformet en egen rutinen for samhandling med pårørende under covid-19. Formålet med rutinen var å sikre god samhandling og informasjonsflyt mellom tjenestemottaker, pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten under hendelsen Covid-19. Som et resultat av dette ble det blant annet kjøp inn Ipader til alle bo- og servicesentrene i kommunen for å kunne gi pårørende mulighet til digital kontakt med sine kjære.

Kunnskap og trygghet

Ansatte som møter pårørende i det daglige er de som har mulighet til å bidra til gode møter med dem. Samtidig ser man en kommunal helsetjeneste som er presset fra flere hold.

Hvordan løser man dette?

- Kulturendring og kulturskaping er tidkrevende prosesser, sier Omdal. 

- De ansatte må ha kunnskap om hvorfor pårørendearbeid er viktig, hvordan de kan bidra til å skape gode relasjoner og føle seg trygge på at økt oppmerksomhet på pårørendearbeid ikke nødvendigvis fører til økt arbeidsmengde, forklarer hun, og legger til: - Tvert imot. Ved å bruke tid på pårørende og etablere gode, trygge relasjoner, kan man på sikt skape tillit, som videre kan bidra til redusert bekymring og belastning hos den pårørende.

Kommunen har lagt vekt på å sikre gode systemer og verktøy for det fremtidige pårørendearbeidet. De vil fokusere på implementering og kompetanseheving blant ansatte, noe som vil ta tid. 

- Det er foreløpig tidlig å si noe om effekt av tiltak, mener Mari Skaara Omdal.

- Kommunen har satt som mål å gjennomføre pårørendeundersøkelser annethvert år. I et langsiktig perspektiv håper vi å se ønsket effekt.