Menn i helse

Helserekruttene i Menn i helse kull 2020 er i gang med sin praksis på sykehjem. Opprinnelig oppstart var satt til 30. mars, men ble utsatt på grunn av Covid-19. Fordelt på 65 kommuner starter nå 278 helserekrutter opp i følgende fylker: Agder, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken. Så langt har 342 menn tatt fagbrev via Menn i helse-prosjektet og mange flere er på vei. 92 prosent av de som har tatt fagbrev gjennom Menn i helse har fått en relevant jobb de kan leve av.

Les mer om Menn i helse her

Foto: Siv Dolmen

Lenkeblokk Icon Les mer om Menn i helse her:

Nordre Follo kommune er for første gang med i Menn i helse denne våren. Kommunen stiller med 11 praksisplasser og 9 læreplasser til menn som ikke tidligere har jobbet i helsesektoren. 
Nordre Follo ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner og er nå én av 65 deltakerkommuner i KS-prosjektet Menn i helse.

Menn i helse er veldigt imponert over at deltakerkommunene har vært positive, løsningsorienterte og rause slik at nye helserekrutter har fått starte opp i praksis på sykehjemmene rundt i landet i en krevende tid.

Imponert over start i krevende tid

-  I tillegg til å endre måten å jobbe på, nye rutiner og mye usikkerhet så åpner sykehjem i disse dager over hele landet opp dørene for menn som aldri har jobbet der før. Menn som aldri har tenkt at sykehjem kan være en fremtidig arbeidsplass og menn som aldri har forholdt seg til smittevernsrutiner. Vi vet at mange av sykehjemmene har permittert ansatte, at ansatte må følge smitteversrutiner, at mange pasienter er i isolasjon og det er krevende å få til en forsvarlig daglig drift, sier seniorrådgiver Hanne Mensner Lerstang i KS. - Likevel har sykehjemmene funnet tid til å få helserekruttene i arbeid. 

Utsatt oppstart

Korona-utbruddet gjorde at oppstarten av praksis for nye helserekrutter ble utsatt i tre uker i Nordre Follo. Kommunen har hele tiden hatt kontakt med prosjektet og sagt at de åpner praksisdøren når de har fått oversikt over alt arbeidet i forbindelse med utbruddet. 
Fordi oppstarten ble utsatt, har fagutviklingssykepleier laget et eget informasjonsskriv og e-læringsprogram om smittevern for helserekruttene som skulle ut i praksis. Menn i helse opplever at kommunen gjør alt de kan for å møte og trygge helserekruttene som er på vei inn i et nytt yrke.

 

Helserekrutt Ole Enger og beboer Helge Johan Størkersen på Greverud sykehjem. 

Ønsker flere menn i kvinnedominerte yrker

Kontaktperson for Menn i helse i Nordre Follo kommune, Anette Sigtun​, som også er fagutvikler på Finstadtunet, sier at kommunen ønsker å delta i prosjektet fordi det er en spennende rekrutteringsmulighet for kommunen, samtidig som de bidrar til samfunnsoppdraget med å gi flere mulighet for meningsfylt arbeid. I tillegg mener kommunen at det en stor fordel å få flere menn inn i en kvinnedominert sektor.

- Håpet er å bidra til å utdanne og lære opp dyktige helsefagarbeidere til å bli kommende kollegaer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Helserekruttene har gitt uttrykk for at de er svært motiverte for praksis selv i en tjeneste som på mange måter er i unntakstilstand, sier Anette Sigtun (bildet under).

- Det  har vært nødvendig å utsette oppstarten for å sikre at vi kan ta imot helserekruttene på en god måte. Tilbakemeldingene hittil er positive. Tidligere deltakere i Menn i helse har uttrykket at det eneste de har angret på er at ikke de valgte omskolering til helse tidligere. Det er ennå tidlig i praksis for årets helserekrutter, men erfaringene så lagt er at de møter en tjeneste som er rolig og behersket til tross for  situasjonen.  

Anette Sigtun sier at Nordre Follo har åpnet for å ta imot flere i praksis enn de har i dag. - Vi oppfordrer menn som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og som synes en yrkesfremtid innen helse høres spennende ut, til å ta dette opp med sin veileder hos NAV.

  

Helserekrutt Ole Enger og beboer Helge Johan Størkersen på tur i korridoren. 

Britt Vatn Enersen, fagutviklingssykepleier ved Greverud sykehjem og omsorgsbolig, har fått flere helserekrutter på plass i koronatiden: 

Hvorfor ønsker dere å ta imot helserekrutter i praksis?

- Menn i helse er et godt prosjekt som bidrar til at menn som ønsker å omskolere seg til å bli helsefagarbeidere får mulighet til et tilrettelagt utdanningsløp utenom den tradisjonelle utdanningsveien. Det betyr ikke at det er enklere fordi helserekruttene skal ta VG 1- og VG 2-pensum på ett år i tillegg til at de er i praksis. Teori og praksis må være bestått for at de skal kunne starte som lærlinger. Det er jo også ønskelig å rekruttere flere menn til helse- og omsorgssektoren, så Menn i helse gjør en god innsats på flere viktige samfunnsområder. Dette arbeidet ønsker vi å støtte opp om og tar imot to helserekrutter.

Hva håper dere å få ut av det?

- Med å være med så bidrar vi til utdanning av mulig fremtidige arbeidskollegaer. Vi som jobber i denne delen av kommunehelsetjenesten har et stort engasjement for geriatrien. Et mål er jo at helserekruttene i løpet av tiden hos oss får god innsikt og forståelse av viktigheten av bred geriatrisk vurdering av eldre mennesker som har behov for helsehjelp, og at geriatri er et sammensatt komplekst og spennende fagområde.

- Hvordan har dere jobbet for å få til oppstarten med praksisperiode i koronatiden?

- God dialog og kommunikasjon med Menn i helse, helserekruttene og deres veiledere og ledere har vært viktig. Som fagutviklingssykepleier har jeg hatt en koordinatorrolle. Jeg har hatt kontakt med helserekruttene før de startet. Det å få god informasjon før oppstart som kontaktinformasjon til nærmeste leder, veileder og til avdelingen man skal være, motta en plan for første praksisdag med mer gir forutsigbarhet og trygghet.

Helserekruttene tok også et e-læringskurs før praksis. 
Avdelingsledere og veiledere har fått informasjon om hva det innebærer å ha en helserekrutt på avdelingen sånn at alle har en felles forståelse av hva det innebærer å ta imot dem. Ellers erfarer jeg at vi har et godt arbeidsmiljø preget av holdninger om at vi skal være et godt praksissted. Det innebærer at det skal tilrettelegges for at de som skal ha praksis hos oss får både gode læresituasjoner og god veiledning. Dette er gjelder til tross for koronavirus.

- Har det vært viktig å komme raskt i gang selv om dette er utfordrende tider for kommunen og sykehjemmet på mange måter?

- I løpet av de siste månedene har vi på Greverud sykehjem og omsorgsbolig jobbet systematisk med å iverksette nødvendig tiltak slik at vi på en god måte klarer å følge opp myndighetenes føringer og anbefalinger. Vi har ikke forhastet oss når det gjelder oppstart av Menn i helse, og erfarer at vi har hatt en god dialog med prosjektet og rekruttene slik at oppstarten skulle skje på en god og faglig forsvarlig måte. Selv om koronasituasjon er ekstraordinær så er det også viktig at vi jobber for å opprettholde  normalitet. Vi er glade for at vi har kunnet ta imot to helserekrutter som vi hadde avtale om selv om det ble noen uker forsinket.

- Hvordan har tilbakemeldingene vært så langt på det arbeidet rekruttene gjør?

- De har fått gode tilbakemeldinger. De er motiverte og engasjerte. Begge rekruttene har et sterkt ønske om å bli helsefagarbeidere og uttrykker at de er glade for at de fikk plass i Menn i Helse.

Helserekrutt Ole Enger forteller at han er blitt tatt imot på en god måte. Han har vært spent på å starte opp og opplever det som positivt å få god informasjon og at e-læringskurs var bra. 

- Det har vært veldig godt å få forberedt seg selv. Det er en utfordrende tid for alle i disse tider, sier han.
Jovan Trajkovic, som er veileder, sier han bare har positive tilbakemeldinger å gi. Som veileder forteller han at han er bevist sitt ansvar som veileder og at den første tiden er det viktig å inkludere og legge forholdene til rette for at helserekruttene skal bli godt kjent med både pasienter, kollegaer og rutiner. At alle har en felles forståelse for hva helserekruttene skal jobbe med er viktig.