– Å spre informasjon om at ledende roller er opptatt av temaet har vært viktig for oppmerksomhet og engasjement nedover i kommuneorganisasjonen.

Vegard Halvorsen, SLT-koordinator i Indre Østfold kommune

Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Lenkeblokk Icon Her er veilederen

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Indre Østfold er en ung kommune som ble opprettet ved sammenslåing av fem mindre kommuner i 2020. Kort tid etter sammenslåingen startet arbeidet med utvikling av en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Politisk vilje

– Vi var i den heldige situasjonen at både fagfolk og politikere ønsket en handlingsplan for å kartlegge tilbudet i den nye kommunen. Handlingsplanen skulle gi oss oversikt over omfanget av voldsproblematikken i kommunen og eksisterende tiltak, samt behov for nye tiltak, sier Halvorsen.

Voldsforebyggende team tok initiativ til og fikk oppgaven å lage handlingsplan. Der inngikk krisesenterledelsen, minoritetsrådgiver fra VGS, SARA-koordinator fra politiet, samt representanter fra helsefeltet og oppvekstfelt og SLT-koordinatoren.

Handlingsplanen ble vedtatt på kommunestyremøte i oktober 2021, året etter at arbeidet ble påbegynt. Halvorsen mener det har vært et suksesskriterium at de hadde med dedikerte mennesker i arbeidsgruppen med planen, ikke bare folk i strategiske posisjoner.


Vegard Halvorsen, SLT-koordinator i Indre Østfold kommune, på kontoret. Foto: Indre Østfold kommune.

Fikk kyndig hjelp

Halvorsen har vært involvert i utarbeiding og fornying av tre kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, to for tidligere Askim kommune.

Ved alle anledninger har de søkt hjelp hos RVTS (De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

– Lill Tollerud fra RVTS Øst var uvurderlig som ressurs å ha med i arbeidsgruppen. Hun er et råskinn av en fagperson og veldig viktig for å drive prosessen fremover, sier Halvorsen.

Han har også støttet seg til Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Etter omfattende endringer i lovgivningen de siste tre årene er veilederen, som skal hjelpe kommunene i arbeidet med å utvikle lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, nå kraftig revidert, mer pedagogisk strukturert og visuelt oppgradert.

Praktisk hjelpemiddel

Regjeringen har siden 2008 anbefalt norske kommuner å ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Likevel mangler fremdeles over 60 prosent av norske kommuner fungerende planverk.

Geir Øyvind Borgen, prosjektleder i NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og ansvarlig for veilederen, oppfordrer alle kommuner til å ha lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

– Handlingsplanen bidrar til at kommunens innsatser og ressurser koordineres og utnyttes best mulig. Denne veilederen er et praktisk hjelpemiddel for kommuner som skal utarbeide kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sier Borgen.


Geir Borgen, prosjektleder i NKVTS. Foto: Kristoffer Sandven, NKVTS.

Arrangerte fagsamling

For å skape oppmerksomhet om handlingsplanen og bevissthet i kommunen om vold i nære relasjoner, har Indre Østfold kommune laget e-læringsprogrammer for oppvekstfeltet, med 1800 ansatte. De har også arrangert fagsamling der ansatte blant annet i skole, barnehage og barnevern deltok.

– På fagdagen fikk alle ansatte opplæring om vold i nære relasjoner; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Vi fikk skapt bevissthet for at vold i nære relasjoner er et kjempeproblem, og samtidig gitt opplæring i hvordan handlingsplanen og tiltakskort kan brukes. Det har vært viktig for at handlingsplanen skal bli tatt i bruk og ikke bli liggende i skuffen, sier Halvorsen.

Han mener det har vært avgjørende at temaet vold i ære relasjoner har vært høyt på agendaen på ledernivå i kommunen.

– Å spre informasjon om at ledende roller er opptatt av temaet har vært viktig for oppmerksomhet og engasjement nedover i kommuneorganisasjonen, sier Halvorsen.

Avgjørende for effektivt arbeid

– Om kommunen ikke hadde hatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hadde vi vært et helt annet sted enn vi er i dag. Da hadde ansatte i ulike posisjoner måtte lete mye mer for å finne frem i systemet. Vi som jobber i sentrale stillinger knyttet til voldsarbeid hadde fått mange flere henvendelser fra enkeltpersoner med spørsmål om hvordan de skulle gått frem i bestemte situasjoner. De hadde lurt på hvem de skulle tatt kontakt med og hvordan de skulle legge opp samtaler, med videre. Alt det gir handlingsplanen svar på, sier Halvorsen.

Fakta

  • Kommunene har plikt til å sørge for en helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging for utsatte for vold i nære relasjoner, deres pårørende og dem som utøver vold.
  • En kartlegging gjennomført av NKVTS i 2019 viste at bare 40 prosent av norske kommuner hadde lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
  • Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er utviklet av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) i samarbeid med representanter fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Alternativ til vold (ATV), Kirkens bymisjon, Redd Barna og TryggEst.
  • Veilederen er utviklet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Revideringen av veilederen er tiltak 21b i den nasjonale handlingsplanen «Frihet fra vold» (2021-2024).
  • Her finner du veilederen.