Når vi tar hensyn til de store forskjellene mellom ansatte i kommunal og privat sektor, ser vi at kommunene ikke har høyere fravær enn det private.

seniorøkonom Audun Gleinsvik

Ifølge statistikken er folk mer syke i kommunal sektor enn i privat. Mens sykefraværet i det private har gått ned de siste årene, har det holdt seg på samme nivå blant de som jobber i kommunen.

Men det er ikke sånn at det er sektoren du jobber i som bestemmer om du har høyt eller lavt sykefravær, viser en ny rapport. Det er hvem du er, hva du jobber med og hvilken bakgrunn du har som styrer fraværet mest. Og her er det forskjell på de som jobber i kommunesektoren og de som er i det private.

- Når vi tar hensyn til de store forskjellene mellom ansatte i kommunal og privat sektor, ser vi at kommunene ikke har høyere fravær enn det private, forteller seniorøkonom Audun Gleinsvik i PROBA samfunnsanalyse, som har skrevet rapporten.

Kvinner har høyere fravær enn menn

Ung, gammel, kvinne eller mann? Har du høyere utdannelse, eller har du jobbet siden du gikk ut av grunnskolen? Arbeider du i et omsorgsyrke, eller er du kanskje oljeanalytiker? Alt dette påvirker sykefraværet ditt.

Rapporten fra PROBA tyder på at det hverken er store kultur- eller holdningsforskjeller som er årsaken til forskjellene i sykefravær.

Enkelte yrkesgrupper sliter med høyere sykefravær enn andre. Det kan skyldes stor arbeidsbelastning, høyt arbeidspress eller tunge fysiske tak som tærer på kroppen. Forskerne vet fra før at kvinner har høyere sykefravær enn menn og at det stiger med alder og synker med utdanningsnivå.

Dette gjelder uavhengig av om du får lønnen din fra kommunen eller om du jobber i det private. Men når den ene sektoren for eksempel har mange kvinner ansatt i omsorgsyrker uten krav til høyere utdannelse, gjør dette at sektoren vil komme dårligere ut på fraværsstatistikken.

10 ting som avgjør sykefraværet

Forskerne har brukt regresjonsanalyse i sitt arbeid. Dette er en metode som brukes for å se om det er sammenheng mellom ulike faktorer og hva som påvirker en slik sammenheng. Forskerne beregnet resultatet fra fem forskjellige modeller for å få frem hvordan sammensetningen av ansatte påvirker sykefraværet.

I analysen har de tatt ut effekten av at kommunal og privat sektor har ulike sammensetning av ansatte med hensyn til ti ting:

  • kjønn
  • alder
  • utdanning
  • midlertidig ansettelse
  • arbeidstid
  • ansettelsestid
  • yrker
  • kommunetype
  • næring
  • bedriftsstørrelse

Og resultatet? Sykefraværet hos kommunalt ansatte er ikke høyere enn i privat sektor. Det kan altså virke som at sektortilhørighet i seg selv ikke påvirker sykefraværet så mye, men at forskjellen mellom sektorene skyldes at folkene som jobber der er ulike og har forskjellige oppgaver.

Lønner det seg å tilrettelegge?

I analysen har forskerne også sett på bruken av tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Tenk deg at du har en kronisk sykdom som gjør at du av og til er dårlig og har mindre kapasitet til å jobbe, men at du i lange perioder er frisk og kan yte godt. Da er det avgjørende at arbeidsgiveren din legger til rette så du kan fortsette å arbeide, selv om du moen ganger ikke kan møte på jobb.

Hvis en virksomhet tilrettelegger for at ansatte med helseproblemer kan fortsette i jobben, kan dette gi utslag på fraværsstatistikken. Personene kan fortsette å være en del av arbeidslivet og slippe å bli uføre, men nettopp fordi de sliter med helseutfordringer har de sannsynligvis høyere fravær enn friske personer.

Gjennomgangen viser at det er noe vanligere med tilrettelegging i kommunal sektor enn i de andre, men forskerne finner ingen statistisk sammenheng mellom tilrettelegging og sykefravær.

Årsaker er ikke løsninger

At et problem kan forklares betyr ikke at det er løst.

- Sykefraværet går ikke ned selv om årsakene til det blir forklart. Derfor må arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunal sektor fortsatt ha høy prioritet, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.