Les mer

Lenkeblokk Icon Spør alle kommuner og fylkeskommuner om koronaerfaring

Formålet med undersøkelsen er å samle kommunenes egne erfaringer og synspunkter fra koronapandemien til bruk i dialogen med statlige myndigheter, informasjon til befolkningen og som grunnlag for læring fremover.

 

Ofte stilte spørsmål

Klikk på det eller de spørsmålene du ønsker svar på

 • Kontaktinformasjon

  Deloitte gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra KS. Dersom du lurer på noe kan du kontakte dem på koronaundersokelseKS@deloitte.no .

  Eventuelt kan du ringe prosjektleder Kari Gåsemyr, Deloitte, på mobil: 957 68 004.

 • Hvilke tema omfatter undersøkelsen?

  Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til kommunenes erfaring og læring fra pandemien innenfor:

  • barnehage
  • skole
  • helse og omsorg
  • ivaretakelse av ulike sårbare grupper
  • videregående opplæring
  • tannhelse
  • Håndtering av arbeidsgiverrollen
  • Smittevern
  • kriseledelse og beredskapsplaner
  • kommunikasjon
  • kommune-stat-samarbeid
  • samarbeid med lokalt næringsliv
  • samarbeid med frivillige organisasjoner

   

 • Hvorfor blir det gjennomført en spørreundersøkelse om koronasituasjonen?

  Undersøkelsen samler kommunenes egne erfaringer og synspunkter til bruk i dialogen med statlige myndigheter, informasjon til befolkningen og som grunnlag for læring fremover. Svarene vil gi kommunesektoren verdifull kunnskap som kan brukes i den pågående krisen og på sikt ruste kommunene for nye kriser. 

 • Svarfrist

  Flere har spurt om dette. Det er ikke oppgitt en svarfrist i undersøkelsen, men vi ønsker at dere svarer så raskt som mulig. Vi vet at e-poster som blir liggende lett blir glemt. Vi kan likevel opplyse om at det vil være mulig å svare på undersøkelsen i hele januar 2021

 • Hvem skal svare?

   Følgende grupper skal svare på undersøkelsen:

  1. Ordfører/fylkesordfører
  2. Gruppeledere for politiske parti representert i kommunestyret/fylkestinget
  3. Lederne kommunen eller fylkeskommunen med overordnet ansvar (kommunedirektør, kommunalsjef, kommunaldirektør, etatsleder, sektorleder, fylkesdirektør, o.l.) for følgende tjenesteområder/sektorer:
  • Barnehage
  • Grunnskole
  • PPT
  • Barnevern
  • Sykehjem
  • Helsetjenester til barn og unge (skolehelsetjenester mv.)
  • Heldøgns bemannede boliger
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Tjenester til personer med utviklingshemminger
  • Støttekontakt
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Kommunelege
  • Smittevern
  • Rustjenester
  • Sosiale tjenester
  • Psykisk helsetjeneste
  • Kriseberedskap og krisehåndtering
  • Kommunikasjon

   

  Fylkeskommune 

  • Kollektivtrafikk/skoleskyss
  • Videregående opplæring
  • Tannhelse
  • Kriseberedskap og krisehåndtering
  1. Kommunelegen(e) og ev. smittevernlege
  2. Hovedtillitsvalgte fra relevante fagforeninger innenfor de samme tjenesteområdene/sektorene, samt den eller de hovedverneombudene som dekker de nevnte tjenesteområdene/sektorene i punkt 3 over.
  3. Hovedaktører innen idrett, kultur, frivillig sektor og næringsliv i din kommune eller fylkeskommune. Her ber vi kommunen v/rådmann/kommunedirektør/fylkesrådmann om å gjøre en vurdering av hvilke organisasjoner som er mest relevant å sende til; disse vil få spørsmål om erfaringer fra pandemien og vurderinger knyttet til informasjonsflyt om pandemien, smitteverntiltak og lokale støtteordninger.

   

 • Skal alle ansatte i kommunen svare?

  Kun ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud skal svare

 • Jeg er tilitsvalgt, men får ikke spørsmål som er spesifikke for mitt område

  Det har vært en feil i spørreskjemaet som gjorde at enkelte tillitsvalgte ikke fikk opp relevant fagområde som alternativ. Denne feilen er nå rettet.  Det er få spørsmål direkte relatert til fagområde, men undersøkelsen har åpne svarfelt mot slutten der det er mulig å gi opplysninger om erfaringer knyttet til eget fagområde.

 • Hvordan får jeg svart på undersøkelsen?

  Alle som skal svare på undersøkelsen skal ha fått e-post om dette fra kommunens/fylkeskommunens ledelse. I denne e-posten står det tydelige instruksjoner om hvordan du skal svare og lenke som du kan klikke på for å komme i gang med å svare.

  NB! du kan ikke klikke deg tilbake i undersøkelsen, da mister du tidligere svar og må begynne på nytt. Vær også oppmerksom på at det kan ta noe tid (5-10 sekunder) før undersøkelsen "henter" spørsmålene tilpasset din rolle og ansvarsområde.

 • Hvorfor har jeg ikke mottatt undersøkelsen?

  Hvis du mener du er blant dem som skal svare på undersøkelsen, men ikke har mottatt denne fra kommunens/fylkeskommunens ledelse, ber vi deg om å sjekke om kommunen har mottatt undersøkelsen og om det er ønskelig at du skal svare.