Endringer i bestemmelsen om skriftlig saksbehandling

Stortinget har vedtatt en midlertidig endring i kommunelovens bestemmelser om skriftlig saksbehandling, slik at en sak kan behandles ved skriftlig saksbehandling så lenge ikke 1/3 eller flere av organets medlemmer motsetter seg dette. Det er fremdeles krav om enstemmighet ved vedtak.

Utvidelse av frister

Stortinget har vedtatt en midlertidig utvidet frist for revisor til å avlegge revisjonsberetning for 2019 til 15. juni. Stortinget har derfor også vedtatt at frist for behandling av årsberetning og årsregnskap for 2019 settes til 15. september 2020. Departementet vil holde kommuner utenfor ROBEK dersom årsberetning og årsregnskap vedtas innen den midlertidige fristen på 15. september.

Valgbarhet til kontrollutvalget

Mange kommuner har behov for å rekruttere blant annet helsepersonell til å håndtere utbruddet av covid-19. Det er derfor lagt vekt på at det legges best mulig til rette for at alle med relevant kompetanse kan bidra. Stortinget har derfor lempet midlertidig på valgbarhetsreglene slik at midlertidig ansatte i kommunen likevel skal være valgbare til kontrollutvalget.

Fjernmøter i interkommunale selskaper

På samme måten som det i kommuneloven gis en vid adgang til å holde fjernmøter, blir det etter den nye midlertidige loven anledning til å holde fjernmøter i representantskapet, styret og avviklingsstyrer i interkommunale selskaper, og at forskrift med hjemmel i kommunelovens § 11-7 fjerde ledd, skal gjelde for interkommunale selskaper så langt det passer. Det gis også anledning til elektronisk signering av protokoll.

Partiloven

De om lag 3250 partier og partigrupper som er omfattet av partiloven har etter loven en frist til 1. juni med å rapportere. Denne fristen utvides midlertidig til 15. september.

Longyearbyen lokalstyre

De midlertidige unntakene fra bestemmelser i kommuneloven som gjelder for Longyearbyen lokalstyre etter Svalbardloven, blir også gjort gjeldende for Longyearbyen lokalstyre.

Ikke delegert av myndighet til å inngå interkommunalt samarbeid

Som følge av covid-19 foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Prop 69 L (2019-2020) blant annet å legge til rette for at kommunene raskt kunne etablere interkommunalt samarbeid ved å åpne for at kommunestyret kunne delegere denne kompetansen til formannskapet og kommunerådet.  Med henvisning til Stortingets behandling av ny kommunelov i 2018, sluttet komitéen i Innst. 235 L (2019-2020) seg ikke til dette forslaget.