Folkevalgte organer er ikke regnet opp blant de sammenkomster og forsamlinger som fremgår av forskriften § 13.

Samme oppfatning fremgår av Helsedirektoratets svar til Bodø kommune om dette spørsmålet. Se vedlegg nederst i denne nettartikkelen. På denne bakgrunn legger vi til grunn at det er opp til kommunen å sørge for at møter blir gjennomført i tråd med smittevernkrav, men at begrensningene i deltaker-antall for «arrangement» i forskriften ikkje gjelder.

Generelle anbefalinger ved avholdelse av møter

Kommuneloven gir hjemmel for å avholde møter som fjernmøter. Det bør av smittevernhensyn vurderes å holde møter som fjernmøte.

Dersom det vurderes å avholde fysiske møter i folkevalgte organer, er det flere forhold det er viktig å vurdere. De nasjonale retningslinjene og anbefalingene for å hindre smittespredning må følges. Kommunelegen bør gjøre en smittevernfaglig vurdering ut fra situasjonen i den enkelte kommune. Det er også viktig å huske på at også folkevalgte kan være i risikogruppen, eller at de har familiemedlemmer i denne gruppen. Andre viktige hensyn å ta, er hvorvidt de folkevalgte kan reise til og fra møter på en trygg måte. De samme anbefalingene gjelder også for fylkeskommunene.

Må tilrettelegges for publikum

Det må også tilrettelegges for at også publikum kan overvære møtet. Tradisjonelt har dette blitt løst ved at det er tilhørerplasser i møterommene. Dette kan være utfordrende i dagens situasjon, og det kan være et godt råd å vurdere om møtelokalet er stort nok, og om øvrige smitteverntiltak er gjennomførbare. Om nødvendig bør det vurderes om andre større og eventuelt mer tilgjengelige møtelokaler kan benyttes.

Dersom det ikke er mulig eller tilrådelig med fysiske møter ut fra et smittevernhensyn, må det være et absolutt krav at møtet streames direkte slik at de som ønsker det kan overvære møtet.

Lenkeblokk Icon Se også Helsedirektoratets svar på henvendelse fra Bodø kommune