KS ser at rapporten vektlegger behovet for sterkere statlig mandat og styring av digitaliseringen i Norge, og at dette kan oppnås gjennom at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) styrkes både med hensyn til rolle og mandat, ressurser og budsjetter.

KS mener det vil ha betydning at Difis mandat styrkes. Men et mandat som gir Difi anledning til ensidig å styre digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor, vil være i motstrid til dagens prinsipper for det kommunale selvstyret.

Rapporten anbefaler at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppretter «nasjonal IT-sjef» som skal rapportere direkte til statsråden, og en «nasjonal systemforvalter» i Difi. KS mener at funksjonene er uklart beskrevet i rapporten, og kan derfor ikke støtte anbefalingen slik det er beskrevet. Vi frykter at slike roller med svært snevert mandat kan hindre eller forsinke innovasjon og digitalisering i kommunal sektor.

Høringssvaret og rapporten kan lastes ned her:

Høringssvaret fra KS

Rapporten fra OECD