Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt et forslag om særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Gjennomgangen er en oppfølging av kommuneloven § 2-1.

KS mener at forslagene er en god opprydding og tydeliggjøring. KS forutsetter videre at de foreslåtte endringene ikke medfører reelle endringer i oppgavefordelingen, slik som høringsnotatet presiserer.

God beskrivelse av rammestyringsprinsippet

KS mener for øvrig at høringsnotatets kapittel 1 og 2 har en meget presis beskrivelse av forutsetninger og begrensninger for statlig styring av kommunesektoren:
«Generelt kan det sies at lovkravet i [Kommuneloven] § 2-1 tredje ledd dreier seg om hvilke typer beslutninger som skal vedtas i lovs form, eventuelt ha grunnlag i lovvedtak. Lovkravet skal sikre at alle oppgavetildelinger som begrenser kommunenes frihet til å bestemme over seg selv, blir behandlet av Stortinget. Det skal også synliggjøre at departementene ikke kan styre kommunene som om de var en del av statsforvaltningen.» (Høringsnotatet s 9)

Videre beskriver høringsnotatet plikten om å vurdere konsekvenser av forslag om oppgaveoverføring på en presis måte:
«[…F]orvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig, før det treffes vedtak i saken. I tillegg stiller forvaltningsloven blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal høres, og at det gjelder særlige krav til kunngjøring. Når oppgaver skal legges til kommunen, skal de ikke legges til et bestemt kommunalt organ. Det er av hensyn til kommunestyrets helhetlige styring.» (Høringsnotatet s 10)

Høringsnotatet viktig i fremtidig kommunikasjon med statsforvaltningen

Dersom faktisk praksis i statsforvaltningen – ikke minst i direktoratene og i statsforvalterens tilsyn – hadde fulgt de prinsipper som høringsnotatet beskriver, ville samspillet mellom forvaltningsnivåene være langt mer avklart. Høringsnotatet er derfor i seg selv et viktig dokument som vil kunne fungere som en god veiledning for statsforvaltningen.

Se høringssvaret fra KS (pdf)

Høringssaken på regjeringen.no