Det er nær sammenheng mellom utformingen av byer og tettsteder, utslipp av klimagasser og den enkeltes reisemiddelvalg. Samtidig viser de nylig gjennomførte byutredningene at det er vanskelig å reversere feil arealbruk. Dette gjør det nødvendig å forsterke virkemidlene for by- og tettstedsutvikling slik at transportbehov og utslipp reduseres gjennom samordnede areal- og transporttiltak.

Gjennom byvekstavtalene arbeider alle de største byområdene og staten i fellesskap med slike areal- og transporttiltak. I flere områder motvirker imidlertid statlige lokaliseringsvalg mange av de tiltakene som stat og kommunesektor i fellesskap er blitt enige om.

KS oppfordret derfor komitéen til å be regjeringen om å:

  • Sende et tydelig styringssignal til alle statlige etater og byggherrer om at de statlige planretningslinjene for bolig, areal og transportplanlegging skal følges ved statlige lokaliseringsvalg og samtidig opprette et system som sikrer slik oppfølging.
  • Foreslå hvordan staten kan frigjøre sentrale statlig eide arealer som virker inn på byutviklingen.
  • Foreslå hvordan staten kan begrense bilparkering i tilknytning til statlige bygg i byområdene.
  • Påskynde arbeidet med å utrede hvordan byvekstavtaleordningen kan forsterkes til å omfatte flere byområder og også virkemidler for distriktene.

Se opptak fra KS' innlegg i komitéhøringen i Stortinget her

Kommunesektorens betydning som arealmyndighet, samfunnsutvikler og ansvarlig for kollektivtrafikk omtales i begrenset grad i Klimastrategi 2030. Dette rimer dårlig med den brede aksepten i Norge og internasjonalt for kommunesektorens betydelige rolle i klimaarbeidet.

KS oppfordret derfor komitéen til å be regjeringen om å:

  • Analysere hvordan potensialet for kommunal tiltaksgjennomføring kan inkluderes i den nye lavutslippsstrategien som regjeringen skal utarbeide for innlevering til FN innen 2020.

Gjennom godt samarbeid mellom staten, kommunesektoren og industrien er det nå rundt femti el- eller el-hybrid ferger i bestilling for bruk i norske fjorder. Dette samarbeidet kan danne mal for hvordan det kan oppnås teknologiskifte også i den øvrige kollektivtrafikken.

KS oppfordrer derfor komitéen til å be regjeringen om å:

  • Følge opp Stortingets oppfordringer om teknologiskifte i kollektivtrafikken med forslag til konkrete virkemidler som kan sikre en slik endring innen 2025.

Til slutt ba KS om at Enovas ordninger og støtten til klimasatsing i kommunene (Klimasats) videreføres og forsterkes på bakgrunn av de gode erfaringene man har hatt med ordningene.