Se også

Lenkeblokk Icon Høringssvar om Perspektivmeldingen

- Vi mener at Stortinget bør sørge for at kommunesektorens rolle i, og rammebetingelser for, å håndtere de store samfunnsutfordringene kommer tydeligere fram i innstillingen, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Perspektivmeldingen ser på hvilke forutsetninger som må være til stede for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft. Handlingsrommet vil bli trangere fremover.

- Det er i stor grad kommunene og fylkeskommunene som står i det vanskelige skjæringspunktet i avveiningen mellom folks behov og forventninger på den ene siden, og tilgjengelige ressurser på den andre, påpekte Gram og stilte selv spørsmålet om hvordan vi skal få til dette fremover?

Juridisk frihet

- Ett opplagt svar på dette er at vi må få mer ut av de ressursene vi har. Vi må være mer effektive, finne nye løsninger på samfunnsflokene, drive smartere og være mer innovative, sier Gram.

KS’ styreleder understreket at Stortinget må sikre at en viktig strategi bør være å unngå bemanningsnormer, regler for standarder, øremerking, kompetansekrav og detaljert lovfesting av individuelle rettigheter, selv om de synes godt begrunnet ut fra enkeltsektorer eller interessegruppers syn. Dette dreier seg både om lokaldemokrati og økonomi og muligheten for å effektivisere.

- Summen av alt dette er begrensende, for ikke å si ødeleggende, for sektorens innovasjonsevne.  Vår første og viktigste bestilling til Stortinget er å sikre kommunesektorens juridiske frihet til å finne nye løsninger, sa Bjørn Arild Gram.

Eksperimentering

Utfordringene som meldingen peker på - og løsningene som signaliseres – kan kreve fundamentale endringer.

- Forsøk og eksperimentering bør brukes mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger. Nye løsninger kan forutsette større endringer i regelverket kommunesektoren må holde seg innenfor. Det danske frikommuneforsøkene gir interessante perspektiver og kunne være mal for slik eksperimentering hos oss. sa Gram.

Det forskes for lite på problemstillinger relevante for kommunal sektor. KS har understreket av vi trenger kunnskap om hva som virker og hvorfor.

-  Vi må finne de beste tiltakene og skalere og utbre dem. Stortinget bør derfor etterlyse grep for å samordne behov og koordinere forskningsinnsats inn mot kommunal sektor, både knyttet til tjenesteutvikling og samfunnsutvikling.

Bjørn Arild Gram viste til at kommunesektoren er en avgjørende del av bærekraftsarbeidet i Norge framover, enten det gjelder økonomi, sosial bærekraft eller miljø og klima. Dette er både fordi sektoren i volum er en stor samfunnsaktør i Norge, og fordi at den har ansvar for viktige tjenester og samfunnsutvikling.

Den regionale fylkeskommunen

I dette perspektivet er samarbeid avgjørende. Kommuner og fylkeskommuner er gode til å koble sammen mange ulike aktører i sitt arbeid, både myndigheter, næringsliv, frivillighet og akademia.

- Dette skjer i den enkelte kommune, store og små, men jeg vil også særlig løfte fram fylkeskommunenes unike regionalpolitiske rolle. Mange utfordringer må håndteres regionalt, i bredere og større partnerskap enn det mange kommuner nødvendigvis kan greie alene. De nye fylkeskommunene kan med fordel brukes mer som sentrale aktører for samfunnsutvikling i bred forstand. De representerer en struktur og har en kompetanse som kan bidra til fleksible og framtidsrettede løsninger på en rekke områder, sa KS’ styreleder.