KS fraråder departementet å legge fram det foreliggende forslaget slik det er foreslått, se punkt 5.1. I svaret utdyper KS' de enkelte anbefalinger og begrunnelser under punkt 5, men oppsummerer de mest sentrale her:

  • Modellen fremstår som byråkratisk, teoretisk, krevende og lite fleksibel, se punkt 5.2.
  • Lovforslaget innebærer unødvendig statlig detaljstyring og overstyring av partenes muligheter til å finne egne løsninger, se punkt 5.3.
  • Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet, og flere av departementets begrunnelser for forslag om endring er heller ikke begrunnet med nærmere fakta grunnlag.
  • Kommuner og utbyggere finner i dag ved bruk av utbyggingsavtaler gjennomgående gode og frivillige løsninger tilpasset det enkelte prosjektet. En videreutvikling av finansieringsmodellen bør skje i tett dialog med relevante aktører, og frivillig utprøving av en revidert versjon av modellen bør vurderes, se punkt 5.4.
  • De foreslåtte endringene og justeringene i dagens rammer for bruk av utbyggingsavtaler støttes ikke – det er vanskelig å se behov eller tilstrekkelig begrunnelse for forslagene.

Se hele høringssvaret (pdf)