Det er positivt at det foreslås tiltak for å effektivisere klage- og ankesaksbehandlingen, samt tiltak med fokus på kvaliteten i førsteinstansens vedtak. Klage og anke på kommunale ytelser er imidlertid ikke omfattet av utvalgets gjennomgang og KS har derfor kun valgt å kommentere det av utvalgets forslag som berører kommunal sektor.

Forslaget om færre ledd i klagebehandlingen kan berøre arbeids- og velferdsforvaltningens NAV-kontorer, men ser ikke at det har direkte virkninger for partnerskapet med kommunene, jf. også avgrensingen i utvalgets mandat mot kommunale ytelser.

De enkelte anbefalinger og begrunnelser utdypes i høringssvaret, men oppsummert er det mest sentrale at departementet ikke bør gå videre med forslaget om avvikling av Ankenemnda for sykepenger, se nærmere punkt 4.2. I tillegg anbefaler KS at det oppnevnes medlemmer fra KS når nemnda behandler saker med kommunale arbeidsgivere.

Hele høringssvaret fra KS (pdf)

Høringen på regjeringen.no