Samtidig legger KS i uttalelsen vekt på at utfordringene knyttet til integrering av arbeidsinnvandrere må adresseres gjennom andre virkemidler enn økt rettighetsfesting til nye lovkrav overfor kommunene. Det er en vesensforskjell mellom personer som kommer til Norge som følge av flukt og forfølgelse, og dem som kommer på grunnlag av arbeid. Denne forskjellen bør også i fortsettelsen gjenspeiles i den konkrete politikken på området. I den forbindelse mener KS at en styrking og videreutvikling av et organisert arbeidsliv, er spesielt viktig.

Høringssvaret til Arbeidsinnvandrerutvalgets NOU, Mellom mobilitet og migrasjon (pdf)