Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 27. mars 2020 på høring forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven.

KS hadde på forhånd gitt innspill gjennom lovmedvirkningsordningen. I høringssvaret støtter KS at det utarbeides en lov om midlertidige endringer i kommuneloven mv framfor at endringer fastsettes i forskrifter med hjemmel i koronaloven.

KS er tilfreds med at departementet ikke foreslår at fylkesmannen bør ha adgang til å fatte vedtak om å overføre myndighet fra én kommune til en annen. KS er også tilfreds med at departementet ikke foreslår at nasjonale myndigheter direkte overfører myndighet fra kommunestyret og fylkestinget til formannskapet/fylkesutvalget. Slike tiltak ville vært et vesentlig inngrep i det kommunale selvstyret.

KS støtter lovforslaget om at kommunestyret og fylkestinget midlertidig kan delegere myndighet til å inngå vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefellesskap og interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper, slik at disse kan opprettes raskt om det er nødvendig.

KS støtter også at delegeringsadgangen begrenses til formannskapet, fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet. Det er viktig å sikre folkevalgt legitimitet, særlig i en situasjon der myndighetene gjør vesentlige unntak fra normalordninger.

KS mener det er naturlig at delegeringsmyndigheten også omfatter myndighet til å vedta å tre ut av et slikt samarbeid eller avvikle samarbeidet dersom det skjer før den midlertidige loven opphører og ber om at dette blir presisert. Videre ber KS departementet vurdere om det kan gis bestemmelser som kan gjøre det enklere å avvikle interkommunale selskaper som er opprettet med hjemmel i delegeringsbestemmelsen.

KS støtter de foreslåtte fristforlengelsene, blant annet at fristen for å vedta årsregnskap og årsberetning for 2019 forlenges til 15. september. KS mener den midlertidige forskriften om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, som er vedtatt å opphøre 1. august 2020, forlenges tilsvarende. 

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret