I høringsuttalelsen om NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi påpeker KS at kommunesektoren ikke har tilgang til tilstrekkelige finansierings- og forsikringsordninger for infrastruktur, så som veier, bruer og avløpsanlegg, og at KS allerede har fått utredet et forslag om hvordan en slik ordning kan utformes. KS ber i uttalelsen om at forslaget blir en del av det videre arbeidet med utvalgets anbefalinger.

Samtidig går KS imot et forslag fra utvalget om å endre dagens naturskadeordning fra å være en solidarisk ordning til en ordning priset ut fra forsikringstakerens risiko.

KS fastslår videre at det er behov for økte ressurser til forebygging mot naturskade og for å få avklart viktige ansvarsforhold på statlig side og mellom forvaltningsnivåene.

Lenkeblokk Icon Se hele høringsuttalelsen fra KS (pdf)

Overgangsrisiko

I tillegg til risiko for naturskader drøfter utvalget også såkalt overgangsrisiko, risiko knyttet til klimapolitikk og teknologiske endringer i overgangen til et lavutslippssamfunn. Etter KS’ oppfatning burde denne analysen vært mer omfattende, med en analyse av faren for å bli fastlåst i utslippsintensive og dermed kanskje også økonomisk ugunstige løsninger. KS viser i denne forbindelse til hvordan Hordalands satsing på el-ferger har bidratt til ny næringsutvikling.

Del av regulære styringssystemer

Utvalget fastslår at håndteringen av klimarisiko bør baseres på felles prinsipper i både privat og offentlig sektor. Samtidig peker det på at klimarisiko bør håndteres på samme måte som annen risiko og inngå i de regulære styringssystemene. I tillegg anbefaler utvalget at det gjennomføres scenarioanalyser og stresstesting av aktuelle løsninger i både statlig, privat og kommunal/fylkeskommunal virksomhet. I høringsuttalelsen slutter KS seg til disse rådene.

KS berømmer for øvrig utvalget for god pedagogisk oppbygging og utforming av rapporten.