I høringen i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité la KS fram tre hovedgrunner for at kommunene fortsatt skal ha ansvar for eiendomsoppmålingen. KS vil også at kommunene fortsatt skal ha ansvar for å føre eiendomsopplysningene i matrikkelen – Norges offisielle register over fast eiendom.

Svekket eiendomsfaglig kompetanse i kommunesektoren
Med dagens ordning har kommunene hatt mulighet til å ansette fagfolk innenfor kartlegging, landmåling og eiendomsfag. Dette er kompetanse som kommunene har bruk for også til andre oppgaver, blant annet i arealplanlegging og byggesaker. Landmålerne driver i tillegg veiledning gjennom fradelingsprosesser, og kan bistå for eksempel i saker hvor det mangler god nok dokumentasjon for eiendommen. Landmålere representerer også en viktig ressurs når det gjelder kommunens matrikkelføring av bygnings- og adressedata.

Flere tvistemål og klagesaker
Innbyggerne er avhengige av ekspertise dersom det skulle være feil og mangler i matrikkelen. Kommunene har derfor etablert gode rutiner for å klargjøre saken når det er tvil om matrikkelopplysningene er korrekte. I dette arbeidet er lokalkunnskap og kommunale arkiver viktig. Det har vist seg at eiere i stor grad foretrekker kommunen fremfor private i tvistesaker. Det tyder på at kommunen oppfattes som en profesjonell og nøytral aktør. Undersøkelser viser at dagens ordning fungerer godt og at antall klagesaker til Kartverket er svært lavt. I perioden 2011-2015 var det bare 35-40 klager av om lag 38.000 oppmålingsforretninger totalt.

Potensielt dårligere kvalitet på matrikkelen
Oppsplitting av ansvaret for matrikkelføring gjør at synergier forsvinner. Dagens organisering av eiendomsoppmåling understøtter på en god måte den sammenhengende prosessen fra delingssøknad til utstedelse av matrikkelbrev. Dette fører til en stadig forbedring av kvaliteten på matrikkel- og geodata og dermed økt verdi for brukerne av slike data.

Bred enighet blant kommunene
Av de 150 kommunene som har avgitt høringsuttalelse i saken, har 144 vært imot forslaget om å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmålingen. De peker på flere ulemper og stor usikkerhet ved forslaget slik KS også har gjort i sitt høringssvar.