KS har levert høringssvar om det nye AAP-regelverket. Les høringssvaret

De to regelverkene bør sammenliknes
KS mener at det er godt grunnlag for å sammenlikne de to regelverkene, siden det nye regelverket vil gjelde søknader som sendes inn etter 1. januar 2018. I praksis betyr det at gammelt og nytt regelverk vil bli brukt samtidig i tre­-fire år. Dette legger til rette for å sammenligne effekten av AAP-ytelsen etter det nye regelverket med effekten av AAP-ytelsen etter det tidligere regelverket, med sistnevnte som kontrollgruppe.

KS mener det er viktig å legge opp til en systematisk effektevaluering av disse regelverksendringene, med mål om å avklare følgende spørsmål:

  • Hvilken effekt har innstramming av AAP-regelverket? Fører det til økt overgang til arbeid for de som berøres, og i hvilken grad?
  • I hvilken grad gir AAP-innstramminger økt overgang til kommunale sosialstønad eller til andre og mindre sosialt aksepterte inntektsformer?