Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer. Endringene er en konsekvens av at reglene om internkontroll med kommuneplikter i hovedsak skal følge av den nye kommuneloven og ikke av særlovgivningen.

KS er bekymret for at Stortingets mål om enklere og mer enhetlig internkontrollregel vil bli oppfylt. Dette blant annet som følge av hvordan ulike departementer ser ut til å tolke de sektoriserte tilsynshjemlene med internkontrollbestemmelsen.   Dette kan medføre et fortsatt sektorisert – og intensivert tilsyn.

KS ønsker at departementet gjør en nærmere vurdering og analyse av hvor tilsynshjemmelen bør ligge ut fra de mål som Stortinget har om enklere og mer enhetlig internkontrollregel, og eventuelt hvilke grep som kan og bør tas for å sikre at KMD har en koordinerende funksjon knyttet til internkontrollreglen og at pålegg til kommuner og fylkeskommuner om å rette forhold kun kan gis når disse klart er i strid med internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. KS fremmer forslag til løsninger. Dersom dette ikke gjøres på en tilfredsstillende måte, er det vår vurdering at særlovsgjennomgangen ikke kan anses som ferdig, og forutsetningene for ny internkontrollregel i kommuneloven heller ikke er oppfylt, og dermed ikke bør tre i kraft.

Høringsuttalelsen har vært behandlet i KS´rådgivende organ sentralt rådmannsutvalg. Kommuner, fylkeskommuner og lokale rådmannsutvalg har også hatt anledning til å komme med innspill. 

Høringsuttalelse særlovsgjennomgang