KS anerkjenner behovet for en slik lov, men påpeker samtidig at tilgangen på kvalifiserte tolker må bedres betydelig dersom nye lovkrav skal kunne innfris.

I høringssvaret fremhever KS videre at:

  • Riktig bruk av tolk i offentlig sektor er avgjørende både for å kunne yte forsvarlige tjenester, og for den enkelte innbyggers rettsikkerhet. KS anerkjenner behovet for et eget lovverk som tydeliggjør offentlige organers ansvar på området.
  • Et nasjonalt løft for å bedre tilgangen til kvalifiserte tolker er nødvendig for å kunne innfri kravene som følger av tolkeloven. Kapasitetsøkning i tilbudene om utdanning og kvalifisering av tolker bør være et hovedgrep i et slikt løft.
  • Kravet om kvalifisert tolk bør tre i kraft på ulike tidspunkt for ulike sektorer, og parallelt med at tilgangen på kvalifiserte tolker bedres. Siden kommunesektoren antas å ha et relativt stort underforbruk av tolk, bør plikt til å bruke kvalifisert tolk tre i kraft for kommunesektoren først når tiltak for å bedre tilgangen til tolker er igangsatt.

Lovforslaget bygger på anbefalingene fra tolkeutvalget i 2014.

Hele høringsuttalelsen fra KS:
Tolkeloven - høringssvar fra KS

Om høringen på regjeringen.no:
Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)