Regjeringen satte sommeren 2016 ned en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere konkurranseforholdene for å sikre like vilkår mellom offentlige og private virksomheter. Rapporten ble sendt på høring 30. januar med høringsfrist er 2. mai.

- Arbeidsgruppen har til tross for en 311 siders lang rapport, på vesentlige områder ikke gjort et tilstrekkelig grundig arbeid til at det kan fattes beslutninger av stor betydning for blant annet kommuner og fylkeskommuner, sier Allstrin. 

Offentlig støtte
KS mener at arbeidsgruppen i liten grad har redegjort for omfanget av problemet med offentlig støtte i kommunesektoren, og dermed behovene for tiltak. De foreslåtte tiltakene er til dels uklare og de samfunnsøkonomiske konsekvensene er i liten grad analysert.

KS har bestilt et FOU-oppdrag for å få gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av de tiltak arbeidsgruppen foreslår. Resultatet av dette arbeidet vil imidlertid foreligge først over sommeren. KS antar at en slik utredning vil være et verdifullt bidrag til departementets videre arbeid med saken når den foreligger. 

Innenfor EØS-avtalen 
KS legger til grunn at EØS-avtalen skal overholdes, og slutter seg under visse forutsetninger til arbeidsgruppens forslag om å innføre plikt til å føre separat regnskap og skatteplikt for økonomisk aktivitet, dersom dette er påkrevd etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Det er en forutsetning at dette kravet bare kan gjelde tilfeller der denne aktiviteten er av en viss størrelse, og at det gjøres avgrensninger mot for eksempel tilfeller der kommunen tilbyr lovpålagte tjenester eller har sektorpolitiske målsettinger med sitt tjenestetilbud, samt for tjenester som er ment å dekke opp for markedssvikt. 

- Dersom tiltak innføres uten en nedre terskel, vil det kunne ramme små aktiviteter og øke kostnadene, slik at de administrative kostnadene overstiger inntektene. Det kan føre til at kommunen ikke kan tilby tjenester til innbyggere, som svømmehaller, kinodrift og utleie av kommunale bygg, sier Allstrin. 

Det vil i flere tilfeller kunne være samfunnsøkonomisk ønskelig at det offentlige for eksempel kan utnytte restkapasitet til å tilby tjenester på markedet uten at det knyttes skatteplikt og krav til avkastning til en slik virksomhet. Det bærende hensyn må her være at man ikke går lenger enn det som er påkrevd etter EØS-avtalen.

I høringssvaret fra KS:

  • Går KS imot en eventuell plikt til å skille ut økonomisk aktivitet i egne selskaper. Dette er foreslått av et mindretall i arbeidsgruppen, og var også foreslått av ESA. Det vil kunne ha flere uheldige effekter. I noen tilfeller vil det også være svært vanskelig å gjennomføre i praksis fordi infrastruktur og utstyr i virksomheten ikke kan deles fysisk.

  • Går KS imot å innføre et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre skal dette alltid gjøres på markedsmessige vilkår. Et slikt markedsaktørprinsipp gjelder allerede i dag, innenfor rammen av reglene om offentlig støtte. Arbeidsgruppens forslag går her lenger enn det som følger av EØS-avtalen.

  • Går KS imot forslaget om et nasjonalt tilsynsorgan med myndighet til å pålegge omorganisering, utskilling og andre tiltak. KS mener at ressursene brukes bedre på veiledning og informasjon enn etablering av enda et tilsynsorgan. Når det gjelder det eventuelle tilsynsorganets myndighet mener KS at det uansett ikke bør ha videre sanksjonsmyndighet enn det ESA selv har. Det vil være svært uheldig at det samme brudd på støtteregelverket skal kunne føre til ulike sanksjoner avhengig av hvem som håndterer klagen.

Les høringsuttalelsen fra KS her.pdf